Bestsellerowe produkty z rabatem do 55%! Sprawdź Ofertę Miesiąca.
 • -15% za zapis na Newsletter
  Subskrybuj Newsletter Douglas i odbierz 15% rabatu.
 • Wysyłka gratis od 99 zł!
  Wszystkie zamówienia powyżej 99 zł wysyłamy GRATIS! Czas dostawy to 3-4 dni robocze!
 • Dostawa w ciągu 3-4 dni roboczych
  Czas dostawy to 3-4 dni robocze! Wszystkie zamówienia od 99 zł wysyłamy GRATIS!
 • Bezpłatny zwrot
  Zakupione produkty możesz z łatwością zwrócić w ciągu 30 dni - także w perfumeriach.
 • Perfumerie
  Znajdź perfumerię w swojej okolicy Tutaj znajdziesz profesjonalne doradztwo, informacje o usługach kosmetycznych, wydarzeniach i aktualnych ofertach.
  Użyj mojej obecnej lokalizacji
 • Karta Douglas
 • Newsletter

MARKI TYLKO U NAS

REGULAMIN KONKURSU
„Douglas x Shawn Mendes”§1.
WARUNKI OGÓLNE


1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Douglas x Shawn Mendes” (dalej: „Konkurs”) jest Socialyse Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, NIP: 521-31-60-546; Regon: 017321350, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 00000267997, posiadająca kapitał zakładowy: 774.088 zł (dalej: „Organizator”).
1.2. Sponsorem Konkursu jest Douglas Polska Sp. z o.o. (dalej: „Sponsor”).
1.3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
1.4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
1.6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
1.7. Organizator przeprowadza Konkurs przy wykorzystaniu serwisu internetowego Instagram (dalej „Serwis”) i profilu w tym serwisie dostępnego pod adresem: https://www.instagram.com/douglas_polska/ (dalej: „Profil Konkursowy”).
1.8. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez administratora Serwisu. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z organizacją i przebiegiem Konkursu.
1.9. Shawn Mendes, jego agenci i żadna osoba reprezentująca go nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osoby biorące udział w Konkursie oraz zwycięzców Konkursu, ani ich roszczenia.
1.10. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem: https://www.douglas.pl/ECO-Glamour/index_c1010.html.

§2.
CZAS TRWANIA KONKURSU


2.1. Konkurs trwa od dnia 22.03.2019 r. do dnia 27.03.2019 r.
2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, nie więcej jednak niż o 14 dni, w przypadku niedostatecznej ilości zgłoszeń konkursowych.

§3.
UCZESTNICY KONKURSU


3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne (dalej: „Uczestnicy”), które:
3.1.1. ukończyły 13 lat z zastrzeżeniem, że osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (tj. osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione częściowo) muszą uzyskać uprzednią zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
3.1.1. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
3.1.3. w okresie od dnia 22.03.2019 r. do dnia 27.03.2019 r. dokonały zakupu dowolnego zapachu Shawn Mendes o poj. min. 50 ml na stronie douglas.pl.
3.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora lub Sponsora, ani ich rodziny. Pod pojęciem rodziny osób zatrudnionych przez Organizatora lub Sponsora należy rozumieć ich wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w faktycznym pożyciu i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
3.3. Uczestnik bierze udział w Konkursie samodzielnie, we własnym imieniu.
3.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
3.5.1. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
3.5.2. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu;
3.5.3. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Sponsora lub godzące w ich wizerunek.

§4.
ZAŁOŻENIA KONKURSU


4.1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Jak wyglądałby Twój idealny tydzień spędzony w Kanadzie?” (dalej: „Praca Konkursowa”).
4.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez samodzielne opublikowanie Pracy Konkursowej w formie komentarza pod postem na Profilu Konkursowym zawierającym informację o ogłoszeniu Konkursu.
4.3 Zgłoszenie udziału w Konkursie w sposób opisany powyżej powinno nastąpić w okresie od dnia 22.03.2019 r., godz. 15:00 do dnia 27.03.2019 r., godz. 23:59.
4.4 Każda Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
4.4.1. powinna być oryginalnym dziełem Uczestnika, nie naruszającym praw własności intelektualnej osób trzecich, a w tym autorskich praw osobistych i majątkowych;
4.4.2. nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich, a w tym prawa do czci i dobrego imienia;
4.4.3. nie może zawierać treści napastliwych, obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych lub w inny sposób sprzecznych z dobrymi obyczajami;
4.4.4. nie może zawierać treści stanowiących promocję produktów lub usług osób trzecich;
4.4.5. nie może zawierać treści mających charakter agitacji politycznej, w tym w szczególności wyrażać poparcia lub sprzeciwu wobec jakichkolwiek polityków lub ugrupowań politycznych, albo wobec koncepcji i poglądów politycznych stanowiących przedmiot bieżącej debaty publicznej.
4.5. Zwycięzcami Konkursu (dalej: „Laureaci”) zostanie 15 Uczestników będących autorami najbardziej kreatywnych Prac Konkursowych.
4.6. W celu wyłonienia Laureatów oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową (dalej: „Komisja”).

§5.
NAGRODY


5.1. Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody (dalej: „Nagrody”):
5.1.1. pięciu Laureatów będących autorami najlepszych Prac Konkursowych otrzyma nagrody główne – każda w postaci dwóch biletów na koncert Shawn Mendes w Tauron Arena Kraków, w dniu 02.04.2019 r. (dalej „Koncert”) o wartości 600 zł brutto;
5.1.2. pięciu Laureatów będących autorami wyróżniających się Prac Konkursowych otrzyma wyróżnienia – w postaci flakonu perfum Shawn Mendes Signature II, o pojemności 30 ml i o wartości 129 zł brutto;
5.1.3. pięciu Laureatów otrzyma nagrody pocieszenia – w postaci worka Shawn Mendes o wartości 40 zł brutto.
5.2. Laureaci nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.
5.3. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.
5.4. Laureaci nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
5.5. Uczestnik może dodać wiele zgłoszeń w Konkursie lecz wygrać może tylko jedną Nagrodę.
5.6. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Koncert organizowany jest przez podmiot trzeci, zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem: http://alterart.pl/pl/Koncerty/Shawn-Mendes/Regulamin. Udział w Koncercie możliwy jest wyłącznie na warunkach określonych w jego regulaminie. Ewentualne roszczenia związane z przebiegiem Koncertu lub jego odwołaniem należy kierować do jego organizatora.
5.7. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wszystkie koszty związane z udziałem w Koncercie (a w tym koszty podróży, noclegu, wyżywienia) ponoszone są samodzielnie przez Laureatów.
5.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikającą z braku jej odbioru przez Laureata. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora.
5.9. Organizator ma prawo odmówić wydania Nagrody Laureatowi w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Organizator może zażądać jej zwrotu. W takim wypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora, zaś Laureat zobowiązany jest pokryć wszelkie straty poniesione przez Organizatora w związku z jego dyskwalifikacją.
5.10. Organizator zastrzega, że Nagrody, które pozostaną jego własnością na podstawie postanowień Regulaminu mogą być następnie, stosownie od jego decyzji, przyznane przez Komisję innym Uczestnikom wyłonionym zgodnie z Regulaminem.
5.11. Organizator przyzna każdemu Laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną przeznaczoną w całości na pokrycie podatku dochodowego od nagród. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości właściwej Nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.


§6.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU


6.1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu opublikowana zostanie w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu w formie komentarza pod postem zawierającym zadanie konkursowe na Profilu Konkursowym. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji na Profilu Konkursowym imion i nazwisk lub pseudonimów Laureatów.
6.2.W celu potwierdzenia udziału w Konkursie i uzyskania Nagrody, Laureat powinien skontaktować się z Organizatorem w terminie 48 godzin od ogłoszenia listy Laureatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs.douglas@socialyse.net. W treści wiadomości należy zawrzeć: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dokładny adres do korespondencji oraz numer telefonu. Do wiadomości należy załączyć skan lub zdjęcie dowodu zakupu (paragon lub faktura) albo potwierdzenie zamówienia na stronie douglas.pl. Laureat niemający pełnej zdolności do czynności prawnych powinien dodatkowo zamieścić w wiadomości oświadczenie swojego opiekuna prawnego, dotyczące zgody na uczestnictwo podopiecznego w Konkursie. W przypadku braku potwierdzenia przez Laureata udziału w Konkursie w sposób i w terminie określonych w niniejszym punkcie Nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora.
6.3 Organizator ma prawo zweryfikować wiek Laureata lub prawidłowość zgody udzielonej przez opiekuna prawnego Laureata nie mającego pełnej zdolności do czynności prawnych, w szczególności poprzez żądanie przesłania pocztą elektroniczną w terminie 5 dni roboczych skanu własnoręcznie podpisanego oświadczenia opiekuna prawnego Laureata wyrażającego zgodę na udział w Konkursie wraz ze skanem dowodu nadania tego oświadczenia pocztą na adres Organizatora. W wypadku niewykonania przez Laureata obowiązków określonych w zdaniu poprzednim Nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora.
6.4 Nagrody opisane w punkcie 5.1.1. zostaną przekazane przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany przez laureata), nagrody opisane w punkcie 5.1.2 i 5.1.3 zostaną przekazane przez Organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej w terminie od dnia 28.03.2019 r. do dnia 01.04.2019 r.


§7.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


7.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Socialyse Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, z dopiskiem „Douglas x Shawn Mendes”.
7.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika..
7.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję. Komisja zobowiązana jest poinformować Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w jej treści, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania..


§8.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
8.2. Dane osobowe (adres, imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail i ewentualnie dane opiekuna prawnego) będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem Nagród, sprawozdawczością podatkową i księgową.
8.3 Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników jest niezbędność tych danych dla wykonania przez Organizatora zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu oraz dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze związanych ze sprawozdawczością podatkową i księgową. Po zakończeniu Konkursu podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników jest dodatkowo uzasadniony interes prawny Organizatora, dotyczący oceny zasadności ewentualnych reklamacji i innych roszczeń, jakie mogą zgłaszać Uczestnicy w związku z udziałem w Konkursie.
8.4. Dane osobowe Uczestników obejmujące imię i nazwisko lub pseudonim Uczestnika ujawniane będą nieograniczonej liczbie osób na Profilu Konkursowym w związku z publikacją Prac Konkursowych. Pozostałe dane osobowe Uczestników ujawniane będą wyłącznie osobom zatrudnionym u Organizatora i wykonującym czynności związane z organizacją Konkursu. Dane osobowe Uczestników mogą być również ujawniane podwykonawcom Organizatora, którym na podstawie odrębnej umowy, powierzy on przetwarzanie danych osobowych Uczestników na potrzeby realizacji Konkursu..
8.5. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez czas trwania Konkursu określony w niniejszym Regulaminie, a ponadto przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Laureatów będą dodatkowo przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przechowywania dokumentów księgowych, wynikającemu z obowiązujących przepisów prawa.
8.6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych.
8.7. Po zakończeniu Konkursu (lub po zakończeniu uczestnictwa w Konkursie) Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania swoich danych osobowych dokonywanego ze względu na uzasadniony interes Organizatora. W takim wypadku Organizatorowi nie wolno dłużej przetwarzać danych osobowych Uczestnika, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8.8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zgłoszenia udziału w Konkursie, wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Niepodanie przez Uczestnika wymaganych danych osobowych może skutkować niedopuszczeniem do udziału w Konkursie lub niemożliwością odbioru Nagrody. W takim wypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora. Niepodanie w treści reklamacji danych osobowych niezbędnych w celu identyfikacji jej autora lub doręczenia mu odpowiedzi na reklamację może skutkować pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania.
8.9. Dane Uczestników Konkursu nie będą wykorzystywane na potrzeby zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
8.10. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8.11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


§9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


9.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.
9.2. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
9.3 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
9.4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności regulowaną przepisami ustawy o grach hazardowych.
9.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o ile będzie to niezbędne w celu usunięcia błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu lub w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, albo jeżeli potrzeba taka wyniknie z wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora, których w chwili rozpoczęcia Konkursu nie mógł on przewidzieć. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.
9.6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.