Dostawa gratis od 49 zł      Bezpłatny zwrot przez 30 dni      Dostawa w ciągu 1-3 dni roboczych¹   3 próbki gratis¹
KARTA DOUGLASPerfumeriePREZENTY

Regulamin zamieszczania opinii w serwisie douglas.pl

§ 1 Słowniczek
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Zasady i warunki zamieszczania opinii w serwisie
§ 4 Prawa autorskie
§ 5 Uprawnienia Douglas
§ 6 Postanowienia końcowe

§ 1 Słowniczek
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
1.Regulamin Opinii – oznacza niniejszy Regulamin określający zasady i warunki zamieszczania przez Klientów Opinii w Serwisie;
2.Serwis – oznacza serwis internetowy Douglas.pl prowadzony przez Douglas;
3.Douglas – oznacza spółkę Douglas Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000051020, NIP: PL 897-166-08-90, REGON: 932675216, kapitał zakładowy: 28.362.000,00 zł;
4.Klient – oznacza osobę fizyczną, zarejestrowaną w Serwisie, która: a. w chwili zamieszczania Opinii ukończyła 13 lat; b. zamieszcza Opinie w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w celach niezarobkowych oraz w celach niezwiązanych z działalnością promocyjną lub reklamową Klienta lub innych osób lub jakichkolwiek towarów lub usług;
5.Opinie – oznaczają zamieszczone w Serwisie przez Klienta oceny, recenzje, komentarze, wypowiedzi, poglądy lub jakiekolwiek inne informacje, zawierające subiektywną ocenę Klienta o Produktach; Opinie mogą odnosić się, w szczególności do właściwości Produktów, ich zastosowania, składu lub wydajności;
6.Produkty – oznaczają towary oferowane i publikowane w Serwisie przez Douglas, co do których Klient może zamieścić swoje Opinie;
7.Formularz – oznacza stronę internetową w Serwisie, która umożliwia Klientowi zamieszczanie Opinii w Serwisie
8.Pseudonim (nick) – oznacza nazwę podaną przez Klienta, którą posłużył się dla zamieszczenia swojej Opinii i która nie może zostać zmieniona w przyszłości; Pseudonim (nick) może zawierać od 4 do 25 znaków;
9.Licencja – zdefiniowana w § 3 ust. 1 Regulaminu Opinii.

§ 2 Postanowienia ogólne

1.Klient zamieszczając Opinie w Serwisie:
a) akceptuje niniejszy Regulamin Opinii i wyraża zgodę na jego przestrzeganie;
b) udziela Douglas Licencji określonej w § 3 ust. 1 Regulaminu Opinii;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie serwisu Douglas.pl;
d) wyraża zgodę na to, aby Douglas lub osoby upoważnione przez Douglas kontaktowali się z Klientem w związku z treściami zamieszczanymi w Serwisie.
2.Douglas nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Opinie zamieszczane przez Klientów w Serwisie.

§ 3 Zasady i warunki zamieszczania opinii w serwisie

1.Do zamieszczania Opinii uprawniony jest Klient będący zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu. Osoby niezarejestrowane mogą jedynie przeglądać Opinie.
2.Opinie zamieszczane są przez Klientów za pomocą wybranego przez nich Pseudonimu (nick). Pseudonim (nick) nie może naruszać praw osób trzecich (w tym praw autorskich, praw zależnych bądź dóbr osobistych) lub dobrych obyczajów. Jeżeli Douglas uzna, że wybrany przez Klienta Pseudonim (nick) jest niezgodny z niniejszym Regulaminem Opinii, wówczas ma prawo go usunąć.
3.Zamieszczanie Opinii odbywa się za pomocą Formularza. W celu zamieszczania Opinii należy wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe. Klient może także wypełnić pola oznaczone jako nieobowiązkowe.
4.Opinie mogą być zamieszczane wyłącznie w języku polskim.
5.Klient, zamieszczając Opinie w Serwisie zapewnia i oświadcza, że Opinie:
a) są wynikiem jego własnej intelektualnej pracy i jest ich jedynym autorem, któremu przysługują wszelkie prawa do nich (w tym prawa autorskie i prawa zależne);
b) są prawdziwe, zgodne z prawem, nie naruszają praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
c) nie naruszają postanowień niniejszego Regulaminu Opinii.
6.Klient zgadza się i potwierdza, że nie będzie zamieszczać Opinii:
a) świadomie fałszywych, nieścisłych lub mylących;
b) naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, tajemnice handlowe, tajemnice przedsiębiorstwa, prawa do publikacji lub prywatności;
c) naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;
d) posiadających charakter zniesławiający, oczerniający, bezprawnie zastraszający lub szykanujący jakąkolwiek osobę;
e) nie odnoszących się w całości lub w części do opiniowanych Produktów;
f)z tytułu których Klient otrzymał wynagrodzenie lub inne świadczenia;
g) zawierających wirusy komputerowe lub inne potencjalnie szkodliwe programy lub pliki.

§ 4 Prawa autorskie

1.Z chwilą zamieszczenia Opinii w Serwisie, Klient udziela Douglas niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo oraz nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Douglas z Opinii („Licencja”) Prosimy o informację, czy wskazany przez nas zakres pól eksploatacji Opinii będzie dla wystarczający. Na podstawie obecnego brzmienia regulaminu nie powinni Państwo np. używać opinii klientów do działań reklamowych:
a) rozpowszechnianie Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
b) wykorzystywanie w całości lub w części, kopiowanie, zmienianie, kasowanie w całości lub w części, dokonywanie adaptacji, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych oraz sprzedaży lub dystrybucji uzyskanych Opinii oraz wdrożenie ich za pomocą dowolnej technologii;
c) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także utrwalanie w części lub w całości i zwielokrotnianie plastyczne, fotograficzne, utrwalanie i zwielokrotnianie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;
d) wprowadzanie do pamięci komputera;
e) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Opinii (w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), udostępnianie egzemplarzy Opinii oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;
f) udzielanie przez Douglas innym osobom dalszych licencji na korzystanie z Opinii na wszystkich wskazanych w Regulaminie Opinii polach eksploatacji.
2.Klient zezwala na rozpowszechnianie i korzystanie przez Douglas z praw majątkowych zależnych od Opinii oraz udziela prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
3.W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Douglas opartych na jakichkolwiek prawach do Opinii, jak również z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, Klient zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne mające na celu ochronę Douglas przed takimi roszczeniami, w szczególności Klient zobowiązany jest wstąpić w miejsce Douglas do postępowań toczących się z tego tytułu, a w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Douglas do toczących się przeciwko Douglas postępowań. Ponadto, Klient będzie zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód związanych z poniesionymi przez Douglas kosztami i wydatkami związanymi z roszczeniami, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 5 Uprawnienia Douglas

1.Douglas nie redaguje Opinii zamieszczanych przez Klientów, lecz zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odmowy publikacji Opinii w każdym czasie, w szczególności w sytuacji, gdy Opinie zawierają:
a) informacje obraźliwe, faszystowskie, pornograficzne, dyskryminujące, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, powszechnie uznane za wulgarne lub propagujące przemoc;
b) odwołania lub linki do innych produktów, firm lub portali;
c) reklamy, cenniki, ogłoszenia, oferty, adresy stron internetowych, adresy e-mail, adresy URL, numery telefonów, adresy pocztowe lub inne formy danych kontaktowych;
d) informacje nierzeczowe lub niemerytoryczne;
e) informacje sprzeczne z polityką firmy Douglas.
2.Douglas ma prawo korzystać z całości lub części Opinii zamieszczanych przez Klientów Serwisu według własnego uznania.
3.Douglas zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w każdym momencie, streszczania lub kasowania całości lub części Opinii, o ile uzna, że zamieszczone Opinie naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu Opinii.

§ 6 Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Opinii mają zastosowanie postanowienia Regulaminu serwisu Douglas.pl. Regulamin serwisu Douglas.pl jest dostępny tutaj.
2.Douglas może w każdym czasie zmienić Regulamin Opinii przez udostępnienie w Serwisie jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu zastąpienia starego Regulaminu Opinii nowym chyba, że nowy Regulamin Opinii przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. Douglas zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w Serwisie pod linkiem „Regulamin Opinii” przez okres jednego miesiąca. Do Opinii złożonych w okresie obowiązywania starego Regulaminu Opinii stosuje się stary Regulamin Opinii.