Dostawa gratis od 149 zł lub przy zakupie produktów Douglas Collection      Bezpłatny zwrot przez 30 dni      Dostawa w ciągu 1-2 dni roboczych¹   2 próbki gratis¹

REGULAMIN KONKURSU

„Summer Stories” (dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Summer Stories” (dalej „Konkurs”).

 1. Saatchi & Saatchi IS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085926, NIP 5252226858, REGON 017457019, kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 zł (dalej „Organizator”). Organizator działa na zlecenie Douglas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000051020 NIP PL8971660890 kapitał zakładowy: 28 362 000,00 zł, (dalej „Klient” lub „Fundator”).

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 13.06.2023 , a zakończenie w dniu 29.06.2023.

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook lub Instagram. Instagram ani Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 2. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto w serwisie społecznościowym Instagram (dalej „Uczestnik”).

 1. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora oraz Klienta oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w niniejszym punkcie, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
 1. zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnym https://www.douglas.pl/pl/cp/summer-stories-regulamin
 2. dokonać zakupu produktu z linii Douglas Collection i zachować paragon;
 3. zgodnie z wytycznymi podanymi w poście konkursowym i komunikacji w social mediach Klienta należy wskazać na który z festiwali Uczestnik chciałby się wybrać oraz w sposób kreatywny wykonać zadanie konkursowe, tj.: napisać gdzie i jak tego lata zaszalejesz z produktami Douglas Collection i opublikować je w formie komentarza pod postem konkursowym, który będzie opublikowany na kanale @douglas_polska na Instagramie (dalej „Zadanie konkursowe”).
 1. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może dodać jedno Zadanie Konkursowe.

 1. Dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu jest paragon fiskalny. Nie będą akceptowane inne dowody zakupu np. faktury VAT, potwierdzenia dokonania płatności kartą, kserokopie paragonów fiskalnych itp.

 1. Data i godzina zakupu widniejąca na paragonie fiskalnym musi być wcześniejsza niż data dodania Zadania konkursowego.

 1. Jeden paragon fiskalny, bez względu na liczbę zakupionych produktów upoważnia do dodania jednego Zadania konkursowego. Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedno Zadanie konkursowe.

 1. Oryginalny paragon fiskalny potwierdza zakup, jeżeli spełnia następujące warunki:
   • i. jest prawdziwy – tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
   • ii. nie jest uszkodzony – tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dokumentów zakupowych;
   • iii. na liście zakupów jest oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dowolnego produktu z linii Douglas Collection.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego, w szczególności w przypadku:
 1. zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
 2. zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż podmiotów niż Klient;
 3. uzasadnionego przypuszczenia, że doszło do naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
 4. gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 1. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:
 1. podaje nieprawdziwe dane;
 2. jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

 1. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że:
 1. jest jedynym i w pełni uprawnionym do dysponowania przesłanym Zadaniem Konkursowym, a jego wykorzystanie i treść nie będzie naruszać prawa, ani praw osób trzecich;
 2. nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych, w szczególności z prawa do oznaczania autorstwa.

 1. Uczestnik udziela Organizatorowi i Klientowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania z utworów, które Uczestnik zawiera w Zadaniu Konkursowym, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych z możliwością przeniesienia praw lub udzielania licencji podmiotom trzecim, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Zadań Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;
 2. w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Zadania Konkursowe utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Zadań Konkursowych nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Zadania Konkursowe mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy.

NAGRODY

 1. W Konkursie Komisja wybierze:
 1. jedno Zadanie Konkursowe, którego autorowi przyzna nagrodę w postaci podwójnego biletu VIP na festiwal Sunrise, wraz z 2 noclegami ze śniadaniem w Hotelu New Skanpol , o wartości brutto 7000 zł (Nagroda I Stopnia);
 2. jedno Zadanie Konkursowe, którego autorowi przyzna nagrodę w postaci podwójnego biletu VIP na festiwal Sun, wraz z 2 noclegami ze śniadaniem w Hotelu New Skanpol, o wartości brutto 4998 zł (Nagroda II Stopnia);
 3. trzy Zadania Konkursowe, których autorom przyzna nagrodę w postaci podwójnych biletów na festiwal Sunrise, bez noclegów, o wartości brutto 1658 zł każda (Nagrody III Stopnia);
 4. trzy Zadania Konkursowe, których autorom przyzna nagrodę w postaci podwójnych biletów na festiwal Sun, bez noclegów, o wartości brutto 1098 zł każda (Nagrody IV Stopnia);
 5. dziesięć Zadań Konkursowych, których autorom przyzna nagrodę w postaci kart podarunkowych do Douglas o wartości brutto 200 zł każda (Nagrody V Stopnia).
 1. Do Nagrody dodana będą dodatkowa nagroda pieniężna o wartości 11,11% wartości danej Nagrody. Taka nagroda pieniężna nie zostanie wydana zwycięzcom, lecz zostanie odprowadzona na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”).

 1. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe, uwzględniając atrakcyjność tematyki, oryginalność i walory artystyczne każdego Zadania Konkursowego oraz na tej podstawie wybierze dwa zwycięskie Zadania Konkursowe, których autorom zostanie przyznane prawa do Nagrody.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Zwycięzców Konkursu, Organizator poinformuje poprzez wiadomość prywatną w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu..

 1. Zwycięzcy Konkursu proszeni będą o kontakt z Organizatorem w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników Konkursu poprzez wiadomość prywatną i podanie w ten sposób danych niezbędnych do wysyłki nagród i prawidłowego rozliczenia Konkursu, w tym w szczególności skanu oryginalnego paragonu fiskalnego dokumentującego zakup produktu/ów, na podstawie którego zwycięzca zgłosił się do Konkursu. Skan powinien zawierać zamazane dane na skanie dot. innych zakupów oraz zamazane dane sklepu.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

 1. Nagrody w Konkursie zostaną dostarczone przesyłką kurierską. Zwycięzca Nagrody jest obowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. protokół odbioru.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej na adres: Saatchi & Saatchi IS sp. z o.o., ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa.

 1. Reklamacja powinna zawierać:
 1. dopisek na kopercie: „Summer Stories”
 2. wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);
 3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
 4. podpis reklamującego.

 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Klient. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@douglas.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail info@douglas.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem ”dane osobowe”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane osobowe są przetwarzane:
 1. w celu przeprowadzenia i wykonania konkursu „Douglas Polska: Summer Stories” zgodnie z regulaminem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  prawnie uzasadniony interes Klienta (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679); prawnie uzasadniony interes Klienta polega na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu;
 2. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust, 1 lit c Rozporządzenia 2016/679);
 3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Klienta – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Klienta (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

 1. Odbiorcą danych osobowych będą Organizator oraz podmioty prowadzące obsługę księgową, prawną czy informatyczną.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizator Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 3. Uczestnikom prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku przetwarzania w celach w punkcie 22 d. Dla celów dowodowych oraz z uwagi na konieczność identyfikacji osoby wnoszącej o realizację praw, Organizator prosi o wnoszenie o realizację powyższych praw drogą pisemną lub elektroniczną.
 4. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 5. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 22a) z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika.
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
 7. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 1. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie https://www.douglas.pl/pl/cp/summer-stories-regulamin oraz w siedzibie Organizatora.