Dostawa gratis od 49 zł      Bezpłatny zwrot przez 30 dni      Dostawa w ciągu 1-3 dni roboczych¹   3 próbki gratis¹
KARTA DOUGLASPerfumeriePREZENTY

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ „STATUS VIP DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA DOUGLAS”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akcję promocyjną przeprowadza Douglas Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000051020, NIP: 897-16-60-890, REGON: 932675216, BDO: 000142664, kapitał zakładowy 28.362.000 zł (dalej: „Douglas”).

2. Akcja promocyjna prowadzona będzie w perfumeriach stacjonarnych Douglas na terenie Polski w godzinach ich otwarcia oraz w sklepie internetowym Douglas pod adresem www.douglas.pl, przy czym zdefiniowany poniżej Rabat 15% może być wykorzystany tylko w perfumeriach stacjonarnych Douglas, chyba że Douglas postanowi inaczej.

§ 2

CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ

Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 20 maja roku (godzina 00:00:01) i trwa do dnia 31 grudnia 2022 roku (godzina 23:59:59), przy czym w przypadku perfumerii stacjonarnych uwzględnia się godziny otwarcia poszczególnych perfumerii. Czas trwania akcji promocyjnej może zostać przedłużony, o czym Douglas poinformuje z 30-dniowym wyprzedzeniem.

§ 3

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Akcja promocyjna skierowana jest do osób będących uczestnikami programu lojalnościowego Karta Douglas (dalej „Posiadacze Karty Douglas”). 

2. W ramach akcji promocyjnej Posiadacz Karty Douglas, który w okresie ostatniego roku (rozumianego jako 365 dni wstecz, zaś w przypadku roku przestępnego – 366 dni wstecz) dokona zakupu produktów lub usług z użyciem Karty Douglas na kwotę przekraczającą 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) zł brutto, uzyska Status VIP i zostanie mu przyznany rabat w wysokości 15% na zakup wszystkich produktów i usług oferowanych przez Douglas w perfumeriach stacjonarnych Douglas zlokalizowanych na terenie Polski (dalej „Rabat 15%”).

3. Do okresu roku czasu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, wlicza się również czas przypadający przed dniem rozpoczęcia akcji promocyjnej.

4. Wszelkie kwoty zwracane Posiadaczowi Karty Douglas lub rozliczane z Posiadaczem Karty Douglas w związku ze zwrotem nabytych towarów lub zgłoszoną reklamacją nie podlegają wliczeniu w sumę, o której mowa w pkt 2 powyżej.

5. Rabat 15% zostanie przyznany Posiadaczowi Karty Douglas w ciągu jednego miesiąca od dnia spełnienia przez Posiadacza Karty Douglas warunku, o którym mowa w pkt 2 powyżej.

6. Posiadacz Karty Douglas może skorzystać z Rabatu 15%, jeśli łącznie spełnione zostaną następujące kryteria:

       a) Posiadacz Karty Douglas posiada Status VIP; oraz

       b) Douglas przyznał mu Rabat 15%.

7. Posiadacz Karty Douglas, który spełnia kryteria, o których mowa w pkt 6 powyżej, może korzystać z Rabatu 15% do czasu utraty Statusu VIP, z zastrzeżeniem § 3 pkt 13 poniżej.

8. Rabat 15% nie może być wykorzystany w sklepie internetowym Douglas pod adresem www.douglas.pl. Douglas może jednak w przyszłości rozszerzyć wykorzystanie Rabatu 15% w sklepie internetowym pod adresem www.douglas.pl.

9. Rabat 15% nie dotyczy produktów przecenionych lub będących w promocji, nie łączy się też z innymi rabatami (w tym również bonami rabatowymi), promocjami i obniżkami.

10. Posiadacz Karty Douglas będzie w miarę możliwości informowany przez Douglas o zaliczeniu go do grona Posiadaczy Karty Douglas posiadających Status VIP oraz o zmianach tego statusu.

11. Jeżeli Posiadacz Karty Douglas nie dokona w okresie ostatniego roku (rozumianego jako 365 dni wstecz, zaś w przypadku roku przestępnego – 366 dni wstecz) zakupu produktów lub usług z użyciem Karty Douglas na kwotę przekraczającą 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) zł brutto i nie osiągnie tej kwoty w kolejnych 6 miesiącach, wówczas traci Status VIP i nie może korzystać z Rabatu 15%.

12. Przyznanie Statusu VIP nie łączy się z wydaniem nowej Karty Douglas.

13. W dniu zakończenia akcji promocyjnej wygasa uzyskany przez Posiadacza Karty Douglas Status VIP, przy czym Posiadacz Karty Douglas może korzystać z przyznanego mu Rabatu 15% jeszcze przez okres sześciu miesięcy od dnia zakończenia akcji promocyjnej. Po tym czasie przyznany Posiadaczowi Karty Douglas Rabat 15% wygasa.