Dostawa gratis od 49 zł      Bezpłatny zwrot przez 60 dni      Dostawa w ciągu 1-3 dni roboczych¹   3 próbki gratis¹
KARTA DOUGLASPerfumeriePREZENTY
1. Postanowienia ogólne
1.Niniejszy regulamin określa ogólne zasady aktywacji i używania Karty Upominkowej DOUGLAS.
2.Użyte w niniejszym regulaminie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
a)Regulamin - niniejszy regulamin Karty Upominkowej DOUGLAS;
b)Wydawca - spółka DOUGLAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72; 01-042 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000051020, NIP: 897-16-60-890; REGON: 932675216, kapitał zakładowy 28.362.000 zł;
c)Karta Upominkowa DOUGLAS lub Karta - bon towarowy na okaziciela, wydany przez Wydawcę w formie elektronicznej, zakupiony i zasilony w Perfumeriach DOUGLAS na terenie Polski orazbądź w Sklepie Internetowym DOUGLAS pod adresem www.douglas.pl, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji w Perfumeriach DOUGLAS na terenie Polski oraz w Sklepie Internetowym DOUGLAS; szczególną postacią Karty Upominkowej DOUGLAS jest Voucher elektroniczny DOUGLAS;
d)Voucher elektroniczny DOUGLAS lub Voucher elektroniczny – bon towarowy na okaziciela, wydany przez Wydawcę, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Perfumeriach DOUGLAS na terenie Polski oraz w Sklepie Internetowym DOUGLAS prowadzonym pod adresem www.douglas.pl, stanowiący szczególną formę Karty Upominkowej DOUGLAS, udostępniany nabywcy w formie kodu cyfrowego, na nośnikach danych określonych przez Wydawcę, w tym pocztą elektroniczną, SMS, w formie drukowanej;
e)Nabywca - osoba, która w Perfumerii DOUGLAS na terenie Polski bądź w Sklepie Internetowym DOUGLAS dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian za przekazanie Karty Upominkowej DOUGLAS; w odniesieniu do Vouchera elektronicznego za Nabywcę rozumie się podmiot nabywający Voucher elektroniczny od Wydawcy w uzgodnionej z Wydawcą formie (SMS, mail itd.), w ramach realizowanych przez siebie przedsięwzięć na rzecz Beneficjentów, np. w ramach programów pracowniczych;
f)Beneficjent – osoba otrzymująca od Nabywcy Voucher elektroniczny zakupiony przez Nabywcę;
g)Użytkownik – każdy posiadacz Karty Upominkowej DOUGLAS (w tym również Vouchera elektronicznego);
h) Perfumerie DOUGLAS – perfumerie DOUGLAS na terenie Polski prowadzone przez Wydawcę (wszystkie Perfumerie DOUGLAS na terenie Polski prowadzone są przez Wydawcę);
i)Sklep Internetowy DOUGLAS - sklep internetowy DOUGLAS prowadzony przez Wydawcę pod adresem:, www.douglas.pl.: www.douglas.pl.
3.Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy - w zamian za przekazanie przez niego gotówką, kartą płatniczą (w tym lub kartą kredytową) określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych - do przekazania mu Karty Upominkowej DOUGLAS, która będzie uprawniała jej Użytkownika do zapłaty za towar lub usługi świadczone w Perfumeriach DOUGLAS oraz w Sklepie Internetowym DOUGLAS.
W przypadku nabycia Karty Upominkowej DOUGLAS w Sklepie Internetowym DOUGLAS akceptowaną przez Wydawcę formą płatności jest karta płatnicza (w tym karta kredytowa), Przelewy24 oraz przelew bankowy.
4.Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości aktywacji Karty Upominkowej DOUGLAS. Środki te nie podlegają oprocentowaniu i stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Perfumeriach DOUGLAS oraz Sklepie Internetowym DOUGLAS.
5.Nabywca może wnioskować o wydanie Karty Upominkowej DOUGLAS jedynie w Perfumeriach DOUGLAS położonych na terenie Polski oraz w Sklepie internetowym DOUGLAS. Perfumerie DOUGLAS nie prowadzą sprzedaży Voucherów elektronicznych.
6.W odniesieniu do Vouchera elektronicznego, Nabywca może wnioskować o jego udostępnienie przez Wydawcę w formie uzgodnionej z Wydawcą (SMS, mail itd.). Sprzedaż Voucherów elektronicznych odbywa się na podstawie odrębnych umów pomiędzy Wydawcą oraz Nabywcą.
7.Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika – poza wyjątkiem określonym w pkt. IV.7 poniżej - nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Karta Upominkowa DOUGLAS nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
W przypadku nabycia Karty Upominkowej DOUGLAS w Sklepie Internetowym DOUGLAS, Nabywcy będącym konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach oraz warunkach określonych w regulaminie Sklepu Internetowego DOUGLAS. Nabywca ponosi odpowiedzialność wobec Wydawcy za uszkodzenie Karty Upominkowej DOUGLAS, w tym w razie naruszenia pola z kodem PIN przypisanym do Karty Upominkowej DOUGLAS.
8.Do dokonania zakupów przy użyciu Karty Upominkowej DOUGLAS lub dokonania jej doładowania będzie uprawniony każdy Użytkownik Karty Upominkowej DOUGLAS bez względu na fakt, czy wszedł on w jej posiadanie w sposób zgodny z prawem, czy też nie.
9.Zakup Karty Upominkowej DOUGLAS (jej zasilenie) lub jej doładowanie nie podlega żadnym upustom ani rabatom.
10.Karta Upominkowa DOUGLAS jest ważna na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem regulacji zawartej w pkt. VII.6 poniżej.
11.Postanowienia Regulaminu dotyczące Karty Upominkowej DOUGLAS stosuje się odpowiednio do Voucherów elektronicznych, z zastrzeżeniami wynikającymi z Regulaminu oraz właściwości szczególnych Vouchera elektronicznego.
12.Karta Upominkowa DOUGLAS nabyta w Sklepie Internetowym DOUGLAS nie może być doładowana na zasadach określonych w pkt. III Regulaminu.
2. Wydanie Karty Upominkowej DOUGLAS
1.Karty Upominkowe DOUGLAS są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.
2.Wydanie Karty Upominkowej DOUGLAS może nastąpić jedynie w Perfumeriach DOUGLAS położonych na terenie Polski oraz w Sklepie Internetowym DOUGLAS, z zastrzeżeniem udostępnienia Vouchera elektronicznego poza Perfumeriami Douglas, zgodnie z punktem I.6 Regulaminu.
3.Karta Upominkowa DOUGLAS może być używana wyłącznie w Perfumeriach DOUGLAS oraz w Sklepie Internetowym DOUGLAS pod adresem www.douglas.pl),, w tym bezpośrednio po wydaniu lub udostępnieniu Nabywcy Karty Upominkowej DOUGLAS.
4.Minimalna kwota, jaką może być zasilona (na jaką może opiewać) Karta Upominkowa DOUGLAS wynosi 10 zł, zaś maksymalna kwota, jaką może być zasilona (na jaką może opiewać) Karta Upominkowa DOUGLAS wynosi 5.000 zł., przy czym w Sklepie Internetowym DOUGLAS możliwe jest nabycie wyłącznie Kart Upominkowych DOUGLAS o wartości: 50 zł, 100 zł, 200 zł, 300 zł lub 500 zł.
5.Liczba kart upominkowych nabytych w Sklepie Internetowym DOUGLAS nie może przekraczać 10 sztuk w jednym zamówieniu.
6.Bez względu na wartość nominalną Karty, dopuszczalne jest dokonanie zakupów przy użyciu jednocześnie (tj. w ramach jednych zakupów): maksymalnie pięciu Kart – w Perfumerii DOUGLAS oraz maksymalnie trzech Kart – w Sklepach Internetowych DOUGLAS.
7.Nabywca poprzez zasilenie (nabycie) Karty Upominkowej DOUGLAS oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Nabywca zobowiązuje się także do niezwłocznego poinformowania każdego Beneficjenta lub Użytkownika o treści niniejszego Regulaminu oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią. Beneficjent lub Użytkownik poprzez użycie Karty Upominkowej DOUGLAS oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
8.Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w zakresie odnoszącym się do relacji pomiędzy Nabywcą i Beneficjentem, w tym w szczególności Beneficjent nie jest uprawniony do żądania od Wydawcy udostępnienia Vouchera elektronicznego z powołaniem się na oświadczenia Nabywcy.
3. Doładowywanie Karty Upominkowej DOUGLAS
1.Użytkownik Karty Upominkowej DOUGLAS – z wyłączeniem Karty nabytej w Sklepie Internetowym Douglas – może dokonać jej doładowania o dowolną kwotę, przy czym ogólna kwota zasilenia Karty Upominkowej DOUGLAS po doładowaniu nie może być niższa od minimalnej kwoty zasilenia ani nie może przekraczać maksymalnej kwoty zasilenia, które to kwoty zostały określone w pkt II.4 powyżej.
Karty Upominkowe DOUGLAS nabyte w Sklepie Internetowym DOUGLAS nie mogą zostać ponownie doładowane.
2.Doładowanie może nastąpić jedynie w Perfumeriach DOUGLAS położonych na terenie Polski oraz w Sklepie Internetowym DOUGLAS.
3.Doładowanie Karty Upominkowej DOUGLAS następuje w zamian za przekazanie Wydawcy przez Użytkownika środków pieniężnych wyrażonych w złotych gotówką lub kartą płatniczą (w tym kartą kredytową) w kwocie odpowiadającej wartości doładowania. W przypadku doładowania Karty Upominkowej DOUGLAS w Sklepie Internetowym DOUGLAS akceptowaną przez Wydawcę formą płatności jest karta płatnicza (w tym karta kredytowa), Przelewy24 oraz przelew bankowy.
4.Użytkownik zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości doładowania Karty Upominkowej DOUGLAS. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Perfumeriach DOUGLAS oraz Sklepach Internetowych DOUGLAS i nie podlegają oprocentowaniu.
5.Postanowienia niniejszego punktu III (III.1 do III.4) nie odnoszą się do Vouchera elektronicznego. Voucher elektroniczny nie może być doładowany, jest środkiem jednorazowego użytku (tj. można go zużyć tylko w ramach jednych i tych samych zakupów).
4. Zasady użytkowania Karty Upominkowej DOUGLAS
1.Do realizacji w Perfumeriach DOUGLAS będą przyjmowane wyłącznie Karty Upominkowe DOUGLAS nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem, a dodatkowo w odniesieniu do Voucherów elektronicznych, wyłącznie kody w sposób niewątpliwy pochodzące od Wydawcy. Wydawca zastrzega, że brak akceptacji Vouchera elektronicznego w ramach zakupów jest stwierdzany automatycznie poprzez system weryfikacji Wydawcy, a nieprawidłowe kody elektroniczne automatycznie nie są akceptowane w systemie stosowanym przez Wydawcę.
2.Użytkownik może posługiwać się Kartą Upominkową DOUGLAS wielokrotnie do wyczerpania jej limitu przypisanego do Karty Upominkowej DOUGLAS wynikającego z wpłaty Nabywcy lub środków wpłaconych przez Użytkownika w ramach doładowania Karty Upominkowej DOUGLAS. Powyższe postanowienie nie dotyczy Voucherów elektronicznych, które stosownie do punktu III.5 Regulaminu mogą być użyte tylko jednorazowo. Voucher elektroniczny może zostać wykorzystany tylko jeśli wartość nabywanych towarów lub usług w ramach jednej transakcji jest równa lub wyższa niż wartość Vouchera elektronicznego, który ma zostać podczas tej transakcji zrealizowany.
3.W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów lub usług przewyższy aktualną wartość Karty Upominkowej DOUGLAS, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą (w tym kartą kredytową) lub inną Kartą Upominkową (w tym Voucherem elektronicznym).
4.Użytkownik ma prawo w każdym czasie dokonać sprawdzenia aktualnej wartości Karty Upominkowej DOUGLAS. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Perfumeriach DOUGLAS na terenie Polski lub pod numerem infolinii Wydawcy 0 801 101 700 lub 022 330 98 98.
5.Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej DOUGLAS (w tym Vouchera elektronicznego) w następujących przypadkach:
a)uszkodzenia Karty Upominkowej DOUGLAS w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności karty;

b)braku środków na Karcie Upominkowej DOUGLAS;
c)braku wystarczającej ilości środków na Kacie Upominkowej DOUGLAS pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego towaru lub usługi, w sytuacji, gdy Użytkownik ten oświadczy, iż nie pokryje brakującej części ceny w sposób opisany w pkt. IV.3 lub pokrycie to stanie się niemożliwe;
d)braku technicznej możliwości realizacji Karty Upominkowej DOUGLAS (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy);
e) braku akceptacji Karty Upominkowej DOUGLAS przez system Wydawcy, nie wynikającego z awarii systemu.
6.Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Upominkowej DOUGLAS wynikające z okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności np. awaria systemu informatycznego itp.
7.W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Upominkowej DOUGLAS Wydawca – o ile weryfikacja salda Karty będzie możliwa – wypłaci jej Użytkownikowi lub Nabywcy kwotę odpowiadającą aktualnemu stanowi Karty.
8.Użytkownik ma prawo dokonać wymiany kilku posiadanych Kart Upominkowych DOUGLAS na jedną Kartę Upominkową DOUGLAS, przy czym wartość Karty wydawanej w ramach wymiany odpowiadała będzie łącznej wartości Kart wymienianych. Ze względu na sposób udostępniania Voucherów elektronicznych możliwa jest jedynie wymiana Vouchera elektronicznego na inną Kartę (inne Karty); nie jest możliwe natomiast dokonanie wymiany Karty na Voucher Elektroniczny. Wymiana opisana w niniejszym punkcie następuje w Perfumeriach DOUGLAS na terenie Polski. Przy wymianie znajdują zastosowanie ograniczenia dotyczące minimalnych oraz maksymalnych wartości Kart (punkt II.4 Regulaminu). Wydawca ma prawo odmówić wymiany w razie zaistnienia sytuacji wskazanych w punkcie IV.5.a), IV.5.d) oraz IV.5.e) Regulaminu.
5. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Upominkowej DOUGLAS
1.Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe DOUGLAS od momentu ich wydania (udostępnienia) Nabywcy. Wydawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Karty Upominkowej DOUGLAS po ich przekazaniu Nabywcy. Nabywca, Użytkownik lub Beneficjent nie będą także zgłaszać względem Wydawcy żadnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Karty Upominkowej DOUGLAS. Wydawca nie umożliwia też Użytkownikowi, Nabywcy lub Beneficjentowi Karty Upominkowej DOUGLAS zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty lub też możliwości jej zablokowania.
2.Transakcja dokonania przy pomocy Karty Upominkowej DOUGLAS jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik lub Beneficjent tej Karty wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Nabywca lub uprawniony Beneficjent lub uprawniony Użytkownik nie będzie zgłaszał względem Wydawcy żadnych roszczeń z tego tytułu.
3.Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Karty Upominkowej Douglas, w tym z jej wydawaniem oraz używaniem będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w perfumeriach Wydawcy (Perfumerie DOUGLAS), w godzinach ich otwarcia lub listownie na adres biura Wydawcy: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, z dopiskiem "Karta Upominkowa – reklamacja".
6. Zwrot towarów – zasady rozliczeń
1.W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych w całości lub w części przy użyciu Karty Upominkowej DOUGLAS, saldo Karty Upominkowej DOUGLAS zostanie przez Wydawcę powiększone o kwotę równą kwocie, jaka została wydatkowana z Karty na poczet zwracanych towarów. O ile zwrot dotyczy towarów zakupionych przy użyciu Vouchera elektronicznego, wówczas Użytkownik otrzyma w związku z dokonywanym zwrotem Kartę Upominkową DOUGLAS uznaną kwotą określoną w zdaniu poprzednim.
2.Podstawą do dokonania zwrotu wartości towarów na Kartę Upominkową DOUGLAS będzie przedstawienie przez Użytkownika paragonu lub faktury dokumentujących zakup zwracanych towarów przy użyciu Karty Upominkowej DOUGLAS.
7. Postanowienia końcowe
1.Wydanie (udostępnienie) Karty Upominkowej DOUGLAS nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
2.Karta Upominkowa DOUGLAS w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym. Karta Upominkowa DOUGLAS jest znakiem legitymacyjnym - elektroniczną formą bonu towarowego.
3.Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
4.Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.douglas.pl/KartaUpominkowa.
5.Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z Karty Upominkowej DOUGLAS można uzyskać pod numerem infolinii Wydawcy 0 801 101 700 lub 022 330 98 98 oraz na www.douglas.pl/KartaUpominkowa.
6.Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym w szczególności prawo do wprowadzenia ograniczeń terytorialnych lub ograniczeń czasowych w obowiązywaniu Kart Upominkowych DOUGLAS i zakończenia wydawania i realizacji Kart Upominkowych DOUGLAS bez podania przyczyny. O zmianie Regulaminu, w tym w szczególności o zakończeniu realizacji Kart Upominkowych DOUGLAS Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.douglas.pl/KartaUpominkowa. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej pod adresem www.douglas.pl/KartaUpominkowa. W przypadku zakończenia realizacji Kart Upominkowych DOUGLAS postanowienie pkt. IV.7 stosuje się odpowiedni