Darmowa dostawa od 149zł lub przy zakupie produktów Douglas Collection  Bezpłatny zwrot przez 30 dni   Dostawa w ciągu 1-2 dni robocze¹   2 próbki gratis¹

Zasady aktywacji i korzystania z Karty Podarunkowej DOUGLAS

REGULAMIN KARTY UPOMINKOWEJ DOUGLAS - OD 17.10.2022
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady wydania i używania Karty Upominkowej DOUGLAS.
2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
a) Regulamin – niniejszy regulamin Karty Upominkowej DOUGLAS;
b) Wydawca – spółka DOUGLAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zajęczej 4, 00-351 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000051020, BDO: 000142664, NIP: 897-16-60-890, REGON: 932675216, kapitał zakładowy 28.362.000 zł, telefon 801 101 800, e-mail info@douglas.pl;
c) Karta Upominkowa DOUGLAS lub Karta – elektroniczny bon towarowy na okaziciela, wydany przez Wydawcę w formie plastikowej karty lub w formie PDF, zakupiony i zasilony w Perfumeriach DOUGLAS, w Sklepie Internetowym DOUGLAS lub w innym Punkcie Sprzedaży, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji w Perfumeriach DOUGLAS oraz w Sklepie Internetowym DOUGLAS na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; szczególną postacią Karty Upominkowej DOUGLAS jest Voucher elektroniczny DOUGLAS;
d) Voucher elektroniczny DOUGLAS lub Voucher elektroniczny – elektroniczny bon towarowy na okaziciela, wydany przez Wydawcę w formie kodu cyfrowego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Perfumeriach DOUGLAS oraz w Sklepie Internetowym DOUGLAS na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, stanowiący szczególną formę Karty Upominkowej DOUGLAS. Postanowienia Regulaminu dotyczące Karty Upominkowej DOUGLAS stosuje się odpowiednio do Voucherów elektronicznych, z zastrzeżeniami wynikającymi z Regulaminu oraz właściwości szczególnych Vouchera elektronicznego;
e) Nabywca – osoba, która w Perfumerii DOUGLAS bądź w Sklepie Internetowym DOUGLAS lub w Punkcie Sprzedaży dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy lub Punktu Sprzedaży w zamian za przekazanie Karty Upominkowej DOUGLAS o określonej wartości nominalnej; w odniesieniu do Vouchera elektronicznego za Nabywcę rozumie się podmiot nabywający Voucher elektroniczny od Wydawcy w uzgodnionej z Wydawcą formie (SMS, mail itd.), w ramach realizowanych przez siebie przedsięwzięć na rzecz beneficjentów, np. w ramach programów pracowniczych;
f) Użytkownik – każdy posiadacz Karty Upominkowej DOUGLAS lub Vouchera elektronicznego;
g) Perfumerie DOUGLAS – perfumerie DOUGLAS na terenie Polski prowadzone przez Wydawcę (wszystkie Perfumerie DOUGLAS na terenie Polski prowadzone są przez Wydawcę);
h) Punkt Sprzedaży – punkty sprzedaży detalicznej na terenie Polski, w których można nabyć Kartę Upominkową DOUGLAS, inne niż Perfumeria DOUGLAS oraz Sklep Internetowy DOUGLAS;
i) Sklep Internetowy DOUGLAS – sklep internetowy DOUGLAS prowadzony przez Wydawcę pod adresem: www.douglas.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej udostępnianej przez Wydawcę pod nazwą „Douglas”;
j) Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z Wydawcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
k) Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
l) Konto My Douglas - indywidualne konto klienta założone na stronie www.douglas.pl na zasadach określonych w regulaminie serwisu douglas.pl dostępnym na stronie www.douglas.pl/pl/cp/helptermsandconditions/help-terms-and-conditions.
3. Każde zdefiniowane w ust. 2 powyżej określenie, ma takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.
4. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy – w zamian za przekazanie przez niego określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych – do przekazania mu Karty Upominkowej DOUGLAS o wartości nominalnej odpowiadającej przekazanej ilości środków pieniężnych, która będzie uprawniała jej Użytkownika do zapłaty za towary lub usługi świadczone w Perfumeriach DOUGLAS oraz w Sklepie Internetowym DOUGLAS do kwoty odpowiadającej aktualnej wartości nominalnej Karty. W przypadku nabycia Karty Upominkowej DOUGLAS w Punkcie Sprzedaży za wydanie Karty odpowiada Punkt Sprzedaży.
5. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy lub Punktowi Sprzedaży środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości nominalnej nabywanej Karty Upominkowej DOUGLAS. Środki te nie podlegają oprocentowaniu i stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Perfumeriach DOUGLAS oraz Sklepie Internetowym DOUGLAS.
6. Karta Upominkowa DOUGLAS jest ważna przez czas nieokreślony, z zastrzeżeniem regulacji zawartej w pkt. IX.6 lit. i) poniżej.
7. Do dokonania zakupów przy użyciu Karty Upominkowej DOUGLAS lub dokonania jej ponownego doładowania (na zasadach określonych w pkt III Regulaminu) będzie uprawniony każdy Użytkownik Karty Upominkowej DOUGLAS bez względu na fakt, czy wszedł on w jej posiadanie w sposób zgodny z prawem, czy też nie.
8. Nabywca i Użytkownik są zobowiązani do szczególnego obchodzenia się z Kartą Upominkową DOUGLAS, w sposób uniemożliwiający wejście w posiadanie Karty Upominkowej DOUGLAS lub jej numeru i numeru PIN przez osoby nieuprawnione. Nabywca i Użytkownik są w szczególności zobowiązani do zachowania w poufności numeru Karty Upominkowej DOUGLAS oraz przyporządkowanego jej numeru PIN, nieudostępniania Karty lub jej danych nieuprawnionym osobom trzecim, a także niepublikowania wizerunku Karty Upominkowej DOUGLAS, jej numeru lub numeru PIN.
9. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.douglas.pl (gdzie można go pobrać w formie PDF i wydrukować) oraz w Perfumeriach DOUGLAS.
10. Nabywca i Użytkownik są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
11. Nabywca i Użytkownik są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania każdego dalszego Użytkownika, któremu przekazują Kartę (lub Voucher elektroniczny), o treści niniejszego Regulaminu oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią.
12. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w zakresie odnoszącym się do relacji pomiędzy Nabywcą i osobami, wobec których Nabywca zobowiązał się do przekazania Karty Upominkowej DOUGLAS, w tym w szczególności osoby takie nie są uprawnione do żądania od Wydawcy udostępnienia Karty (lub Vouchera elektronicznego) z powołaniem się na oświadczenia Nabywcy.
II. Wydanie Karty Upominkowej DOUGLAS
1. Karty Upominkowe DOUGLAS są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.
2. Nabywca może nabyć Kartę Upominkową DOUGLAS w formie karty plastikowej jedynie w Perfumeriach DOUGLAS, w Sklepie internetowym DOUGLAS oraz w Punktach Sprzedaży, przy czym w przypadku zakupu Karty Upominkowej DOUGLAS w Punkcie Sprzedaży za jej wydanie (udostępnienie) odpowiada bezpośrednio dany Punkt Sprzedaży. Kartę Upominkową DOUGLAS w formie PDF Nabywca może nabyć wyłącznie w Sklepie internetowym DOUGLAS.
3. Perfumerie DOUGLAS, Sklep Internetowy DOUGLAS oraz Punkty Sprzedaży nie wydają Voucherów elektronicznych. Nabywca może nabyć Voucher elektroniczny DOUGLAS przez Wydawcę w formie uzgodnionej z Wydawcą (SMS, mail itd.). Nabycie Voucherów elektronicznych odbywa się na podstawie odrębnych umów pomiędzy Wydawcą oraz Nabywcą.
4. Nabycie Karty Upominkowej DOUGLAS (jej zasilenie) lub jej doładowanie nie podlega żadnym upustom ani rabatom;
5. Przekazanie środków pieniężnych za nabycie Karty Upominkowej DOUGLAS może nastąpić za pośrednictwem następujących form płatności:
a) w przypadku nabycia Karty Upominkowej DOUGLAS w Perfumerii Stacjonarnej DOUGLAS Wydawca akceptuje następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza (w tym karta kredytowa);
b) w przypadku nabycia Karty Upominkowej DOUGLAS wydawanej w formie karty plastikowej w Sklepie Internetowym DOUGLAS akceptowaną przez Wydawcę formą płatności jest karta płatnicza (w tym karta kredytowa), Przelewy24 oraz przelew bankowy;
c) w przypadku nabycia Karty Upominkowej DOUGLAS wydawanej w formie PDF akceptowaną przez Wydawcę formą płatności jest karta płatnicza (w tym karta kredytowa), Przelewy24 oraz PayPal;
d) w razie nabycia Karty Upominkowej DOUGLAS w Punktach Sprzedaży akceptowane formy płatności określone są każdorazowo w danym Punkcie Sprzedaży.
5.6. Płatność za zakup Karty Upominkowej DOUGLAS w Perfumerii DOUGLAS dokonywana jest przez Nabywcę w trakcie nabywania Karty.
6.7. Wydanie Karty Upominkowej DOUGLAS zakupionej w Perfumerii DOUGLAS następuje niezwłocznie po dokonaniu zapłaty kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Karty.
7.8. Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych zawartych w niniejszym Regulaminie nabycie Karty Upominkowej DOUGLAS w Sklepie Internetowym DOUGLAS następuje na zasadach obowiązujących przy dokonaniu zakupów w Sklepie internetowym Douglas określonych w regulaminie serwisu douglas.pl dostępnym pod adresem www.douglas.pl/regulamin . Karta Upominkowa DOUGLAS
wydana w formie PDF zakupiona w Sklepie Internetowym DOUGLAS zostanie przesłana Nabywcy na wskazany przez niego adres e-mail lub na adres e-mail wskazany do wysyłki podczas składania zamówienia w ciągu godziny od złożenia i opłacenia zamówienia. Karta Upominkowa DOUGLAS zakupiona w formie PDF w Sklepie Internetowym DOUGLAS może zostać również pobrana w panelu użytkownika w Koncie My Douglas Nabywcy Karty.
8.9. Zasady dotyczące nabycia Kart Upominkowych DOUGLAS w Punktach Sprzedaży ustalane są bezpośrednio przez dany Punkt Sprzedaży.
9.10. W przypadku nabycia Vouchera elektronicznego DOUGLAS termin jego wydania, wartość nominalna oraz sposób przekazania środków pieniężnych są ustalane bezpośrednio z Wydawcą.
10.11. Karta Upominkowa DOUGLAS może zostać zasilona następującymi kwotami:
a) minimalna kwota, jaką może być zasilona (na jaką może opiewać) nabyta w Perfumerii DOUGLAS Karta Upominkowa DOUGLAS wydana w formie karty plastikowej wynosi 10 zł, zaś maksymalna kwota, jaką może być zasilona (na jaką może opiewać) taka Karta wynosi 5.000 zł;
b) możliwe jest również nabycie Karty Upominkowej DOUGLAS wydanej w formie karty plastikowej w Sklepie Internetowym DOUGLAS, przy czym taka Karta może zostać nabyta wyłącznie o wartości: 50 zł, 100 zł, 200 zł, 300 zł lub 500 zł ;
c) Karta Upominkowa DOUGLAS wydana w formie PDF może zostać nabyta w Sklepie Internetowym DOUGLAS wyłącznie o wartości: 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł, 250 zł, 300 zł, 400 zł lub 500 zł;
d) w przypadku Punktów Sprzedaży możliwe jest nabycie wyłącznie Kart Upominkowych DOUGLAS o konkretnych wartościach (np. 50 zł, 100 zł) uwidocznionych na etui Karty Podarunkowej Upominkowej DOUGLAS (w zależności od dostępności w danym Punkcie Sprzedaży);
z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dokonywania zwrotu uiszczonej ceny sprzedaży towarów lub usług na Kartę Upominkową DOUGLAS (pkt VIII.1 Regulaminu) zwrot następuje w wysokości zwracanej ceny sprzedaży.
11.12. Liczba Kart Upominkowych DOUGLAS nabytych w Sklepie Internetowym DOUGLAS nie może przekraczać 10 sztuk w jednym zamówieniu.
III. Ponowne doładowanie Karty Upominkowej DOUGLAS
1. Użytkownik plastikowej Karty Upominkowej DOUGLAS nabytej w Perfumerii DOUGLAS lub w Sklepie internetowym DOUGLAS może dokonać jej ponownego doładowania o dowolną kwotę, przy czym ogólna kwota zasilenia takiej Karty Upominkowej DOUGLAS po doładowaniu nie może być niższa od minimalnej kwoty zasilenia ani nie może przekraczać maksymalnej kwoty zasilenia, które to kwoty zostały określone w pkt II.110 lit. a) powyżej.
2. Ponowne doładowanie Karty Upominkowej DOUGLAS, o której mowa w pkt III.1 powyżej, może nastąpić jedynie w Perfumeriach DOUGLAS.
3. Doładowanie Karty Upominkowej DOUGLAS, o której mowa w pkt III.1 powyżej, następuje w zamian za przekazanie Wydawcy przez Użytkownika środków pieniężnych wyrażonych w złotych gotówką lub kartą płatniczą (w tym kartą kredytową) w kwocie odpowiadającej wartości doładowania.
4. Użytkownik zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości doładowania Karty Upominkowej DOUGLAS. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Perfumeriach DOUGLAS oraz Sklepie Internetowym DOUGLAS i nie podlegają oprocentowaniu.
IV. Zasady użytkowania Karty Upominkowej DOUGLAS
1. Karta Upominkowa DOUGLAS może być używana wyłącznie w Perfumeriach DOUGLAS oraz w Sklepie Internetowym DOUGLAS, w tym bezpośrednio po wydaniu lub udostępnieniu Nabywcy Karty Upominkowej DOUGLAS.
2. Do realizacji w Perfumeriach DOUGLAS będą przyjmowane wyłącznie Karty Upominkowe DOUGLAS nieuszkodzone, nienoszące śladów zmian oraz w sposób niewątpliwy pochodzące od Wydawcy.
3. Realizacja plastikowej Karty Upominkowej DOUGLAS w Perfumeriach DOUGLAS następuje poprzez fizyczne okazanie Karty pracownikowi Perfumerii DOUGLAS przy kasie. Wydawca nie przyjmuje do realizacji plastikowej Karty Upominkowej DOUGLAS wyłącznie na podstawie jej kopii, zdjęcia lub numeru (lub innej formy odwzorowania).
4. Użytkownik może posługiwać się Kartą Upominkową DOUGLAS wielokrotnie do wyczerpania jej wartości nominalnej (wynikającej z wpłaty Nabywcy lub środków wpłaconych przez Użytkownika w ramach doładowania Karty Upominkowej DOUGLAS). Powyższe postanowienie nie dotyczy Vouchera elektronicznego, który jest środkiem jednorazowego użytku (tj. można go zużyć tylko w ramach jednych i tych samych zakupów). Voucher elektroniczny może zostać wykorzystany tylko jeśli wartość nabywanych towarów lub usług w ramach jednej transakcji jest równa lub wyższa niż wartość Vouchera elektronicznego, który ma zostać podczas tej transakcji zrealizowany.
5. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów lub usług przewyższy aktualną wartość Karty Upominkowej DOUGLAS, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty różnicy ceny jedną z dostępnych form płatności w ramach dokonywanego zakupu. Jeśli wartość nabywanych towarów lub usług jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Karty, wówczas Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty.
6. Bez względu na wartość nominalną Karty, dopuszczalne jest dokonanie zakupów przy użyciu jednocześnie (tj. w ramach jednych zakupów): maksymalnie dziesięciu Kart – w Perfumerii DOUGLAS oraz maksymalnie dziesięciu Kart – w Sklepie Internetowym DOUGLAS .
7. Użytkownik ma prawo w każdym czasie dokonać sprawdzenia aktualnej wartości Karty Upominkowej DOUGLAS. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Perfumeriach DOUGLAS lub pod numerem infolinii Wydawcy 0 801 101 700 lub 022 330 98 98.
8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej DOUGLAS (w tym Vouchera elektronicznego) w następujących przypadkach:
a) braku możliwości odczytania danych zapisanych na Karcie Upominkowej DOUGLAS lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności Karty;
b) braku środków na Karcie Upominkowej DOUGLAS;
c) braku wystarczającej ilości środków na Kacie Upominkowej DOUGLAS pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego towaru lub usługi, w sytuacji, gdy Użytkownik ten oświadczy, iż nie pokryje brakującej części ceny lub pokrycie to stanie się niemożliwe;
d) przejściowych trudności technicznych przy realizacji Karty Upominkowej DOUGLAS (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy) lub zamiaru Użytkownika użycia Karty w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
9. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Upominkowej DOUGLAS wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności np. awaria systemu informatycznego, brak możliwości odczytania Karty Upominkowej DOUGLAS wydanej w formie PDF na nośniku, którym posługuje się Użytkownik itp.
10. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Upominkowej DOUGLAS leżących po stronie Wydawcy, Wydawca, po weryfikacji salda Karty, wypłaci jej Użytkownikowi kwotę odpowiadającą aktualnemu stanowi Karty.
11. Użytkownik ma prawo dokonać wymiany kilku posiadanych Kart Upominkowych DOUGLAS na jedną Kartę Upominkową DOUGLAS, przy czym wartość nominalna Karty wydawanej w ramach wymiany odpowiadała będzie łącznej wartości Kart wymienianych. Ze względu na sposób udostępniania Voucherów elektronicznych możliwa jest jedynie wymiana Vouchera elektronicznego na inną Kartę (inne Karty); nie jest możliwe natomiast dokonanie wymiany Karty na Voucher Elektroniczny. Wymiana opisana w niniejszym punkcie następuje w Perfumeriach DOUGLAS. Przy wymianie znajdują zastosowanie ograniczenia dotyczące minimalnych oraz maksymalnych wartości Kart (punkt II.110 Regulaminu). Wydawca ma prawo odmówić wymiany w razie zaistnienia sytuacji wskazanych w punkcie IV.8 lit. a) oraz IV.8 lit. d) Regulaminu.
12. Wydawca nie wydaje duplikatów Karty Upominkowej DOUGLAS.
V. Zwrot Katy Upominkowej DOUGLAS
1. Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika – poza wyjątkiem określonym w pkt. V.2 oraz IV.10 – nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Karta Upominkowa DOUGLAS nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
2. W przypadku nabycia Karty Upominkowej DOUGLAS w Sklepie Internetowym DOUGLAS, Nabywcy będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od otrzymania Karty Upominkowej DOUGLAS.
3. Szczegółowe zasady zwrotu Kart Upominkowych DOUGLAS, o którym mowa w ust. 2 powyżej, określone są w regulaminie serwisu douglas.pl dostępnym pod adresem www.douglas.pl/regulamin.
VI. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Upominkowej DOUGLAS
1. Wydawca oraz Punkty Sprzedaży zobowiązane są do wydania Karty Upominkowej DOUGLAS bez wad.
2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe DOUGLAS od momentu ich wydania (udostępnienia) Nabywcy. Wydawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Karty Upominkowej DOUGLAS po ich przekazaniu Nabywcy. Wydawca nie umożliwia Użytkownikowi lub Nabywcy Karty Upominkowej DOUGLAS zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty lub też możliwości jej zablokowania lub wydania duplikatu.
3. Transakcja dokonania przy pomocy Karty Upominkowej DOUGLAS jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik tej Karty wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Nabywca lub Użytkownik nie będzie zgłaszał względem Wydawcy żadnych roszczeń z tego tytułu.
4. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Karty Upominkowej Douglas, w tym z jej wydawaniem oraz używaniem będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w perfumeriach Wydawcy (Perfumerie DOUGLAS), w godzinach ich otwarcia, listownie na adres biura Wydawcy: 00-351 Warszawa, ul. Zajęcza 4, z dopiskiem "Karta Upominkowa – reklamacja" lub w drodze e-mail na adres info@douglas.pl.
VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Nabywca lub Użytkownik będący Konsumentem, oprócz drogi sądowej, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
a) może zwrócić się do odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich (www.uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php );
b) może wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Sąd Polubowny działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php#faq4657 );
c) może zwrócić się do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów (www.uokik.gov.pl/rzecznicy );
d) może skorzystać z europejskiej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. „Platforma ODR”) dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr .
d) Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
VIII. Zwrot towarów – zasady rozliczeń
1. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych w całości lub w części przy użyciu Karty Upominkowej DOUGLAS, saldo Karty Upominkowej DOUGLAS zostanie przez Wydawcę powiększone o kwotę równą kwocie, jaka została wydatkowana z Karty na poczet zwracanych towarów. O ile zwrot dotyczy towarów zakupionych przy użyciu Vouchera elektronicznego, wówczas Użytkownik otrzyma w związku z dokonywanym zwrotem Kartę Upominkową DOUGLAS uznaną kwotą określoną w zdaniu poprzednim.
2. Podstawą do dokonania zwrotu wartości towarów na Kartę Upominkową DOUGLAS będzie przedstawienie przez Użytkownika dowodu zakupu zwracanych towarów przy użyciu Karty Upominkowej DOUGLAS.
IX. Postanowienia końcowe
1. Nabycie (wydanie) Karty Upominkowej DOUGLAS oraz jej ponowne doładowanie nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
2. Karta Upominkowa DOUGLAS w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym. Karta Upominkowa DOUGLAS jest znakiem legitymacyjnym – elektronicznym bonem towarowym na okaziciela.
3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będzie miał zastosowanie regulamin serwisu douglas.pl dostępny pod adresem www.douglas.pl/regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Nabywców Kart Upominkowych DOUGLAS nabytych w Sklepie Internetowym DOUGLAS zawarte są w regulaminie serwisu douglas.pl oraz w polityce prywatności .
5. Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z Karty Upominkowej DOUGLAS można uzyskać pod numerem infolinii Wydawcy 0 801 101 700 lub 022 330 98 98.
6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie wyłącznie z ważnej przyczyny. Za ważne przyczyny uznaje się:
a) konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji, zaleceń lub nakazów organów publicznych;
b) zmianę firmy, formy prawnej, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych lub danych kontaktowych Wydawcy;
c) zmianę lub rozbudowę w zakresie istniejących funkcjonalności Karty Upominkowej DOUGLAS, jak również wycofanie pewnych funkcjonalności Karty Upominkowej DOUGLAS;
d) zmianę sposobu i procesu nabycia Kart Upominkowych DOUGLAS;
e) ulepszenie lub zamiana procesu obsługi Klienta;
f) konieczność wprowadzenia dodatkowych lub zmianę istniejących środków bezpieczeństwa, jak również przeciwdziałanie nadużyciom prawa;
g) zmianę procesów biznesowych oraz koncepcji biznesowej;
h) konieczność zmiany hiperłączy lub linków zamieszczonych w Regulaminie, jak również zmiany czysto redakcyjne mające na celu ułatwienie przejrzystości tekstu, usunięcie niejasności oraz omyłek i błędów pisarskich, które ewentualnie pojawiłyby się w Regulaminie;
i) zakończenie wydawania i realizacji Kart Upominkowych DOUGLAS.
7. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym DOUGLAS w zakładce https://www.douglas.pl/pl/cp/helptermsgiftcard/help-terms-gift-card w sposób umożliwiający jego pobranie jako pliku PDF, zapisanie i wydrukowanie oraz w Perfumeriach Stacjonarnych DOUGLAS.
8. Douglas zawiadomi Klientów o zmianie Regulaminu, zamieszczając odpowiedni komunikat na stronie głównej w Sklepie Internetowym DOUGLAS oraz w Perfumeriach Stacjonarnych DOUGLAS.
9. Regulamin w zmienionej wersji wiąże Użytkownika, jeżeli nie wypowie on umowy dotyczącej nabycia Karty Upominkowej DOUGLAS w terminie 14 dni od dnia udostępnienia informacji o zmianie Regulaminu w sposób określony w pkt IX.8 powyżej. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane na adres e-mail Wydawcy info@douglas.pl. Regulamin w zmienionej wersji wejdzie w życie 15. dnia od
dnia udostępnienia informacji o zmianie Regulaminu w sposób, o którym mowa w niniejszym pkt IX.8, chyba że Regulamin w zmienionej wersji przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany.
10. W przypadku zakończenia wydawania i realizacji Kart Upominkowych DOUGLAS postanowienie pkt. IV.10 stosuje się odpowiednio.
11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.10.2022 , z wyjątkiem pkt IV.6 Regulaminu, który wejdzie w życie w dniu 31 października 2022 roku. Do czasu wejścia w życie pkt IV.6 Regulaminu dopuszczalne jest dokonanie zakupów przy użyciu jednocześnie (tj. w ramach jednych zakupów): maksymalnie pięciu Kart – w Perfumerii DOUGLAS oraz maksymalnie trzech Kart – w Sklepie Internetowym DOUGLAS, bez względu na wartość nominalną Karty.

Przeczytaj więcej podobnych artykułów
Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Jesteśmy tu dla Ciebie.