Dostawa gratis od 149zł  Bezpłatny zwrot przez 90 dni   Dostawa w ciągu 1-2 dni robocze¹   2 próbki gratis¹

Regulamin serwisu Douglas.pl

Regulamin obowiązuje od 15.09.2023 roku

Aby pobrać wersję PDF aktualnego regulaminu kliknij TUTAJ

Aby pobrać wersję Regulaminu Douglas.pl obowiązującą do 14.09.2023 roku kliknij TUTAJ

§ 1 Definicje
§ 2 Informacje ogólne
§ 3 Rejestracja w Serwisie (założenie Konta)
§ 4 Zawarcie Umowy Sprzedaży
§ 5 Dostawa
§ 6 Formy płatności, wymagalność i zastrzeżenie prawa własności
§ 7 Prawo odstąpienia
§ 8 Reklamacje z tytułu rękojmi
§ 9 Odpowiedzialność odszkodowawcza
§ 10 Program Lojalnościowy
§ 11 Newsletter
§ 12 Zamieszczenie Opinii w Serwisie
§ 13 Aplikacja Mobilna
§ 14 Postanowienia końcowe

Załącznik 1
Załącznik 2

§ 1 Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto następujących określeń pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym poniżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
 1. „Aplikacja Mobilna” – aplikacja mobilna pod nazwą „Douglas” udostępniana Klientowi przez Douglas do nieodpłatnego pobrania na urządzenia przenośne w sklepie Google Play (w odniesieniu do urządzeń przenośnych działających w oparciu o system Android) lub w sklepie App Store (w odniesieniu do urządzeń przenośnych działających w oparciu o system iOS);
 2. „Douglas” – spółka Douglas Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 51020, BDO: 000142664, NIP: 8971660890, REGON: 932675216, kapitał zakładowy w wysokości: 28.362.000,00 zł;
 3. „Karta Douglas” – imienna karta identyfikacyjna wydawana przez Douglas uczestnikom Programu Lojalnościowego mająca postać fizyczną lub elektroniczną; 
 4. „Karta Upominkowa Douglas” bon towarowy na okaziciela, wydawany przez Douglas, zakupiony i zasilony w szczególności w Perfumeriach Stacjonarnych Douglas lub w Serwisie, który uprawnia Klienta do jego realizacji w Perfumeriach Stacjonarnych Douglas oraz w Sklepie Internetowym Douglas. Szczególną postacią Karty Upominkowej Douglas jest voucher elektroniczny Douglas;
 5. „Klient” zwany także „Kupującym” pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu lub odwiedzająca Perfumerie Stacjonarne Douglas;
 6. „Konsument” Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z Douglas czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. „Konto” – indywidualne konto Klienta założone przez Klienta w Serwisie, zwane również w Serwisie „Kontem My Douglas”;
 8. „Koszyk” – jedna z funkcjonalności Serwisu zapewniająca możliwość zapisywania i wyświetlania Towarów, których zamówieniem jest zainteresowany Klient, w tym również pozwalająca na modyfikację danych zamówienia (na etapie przed złożeniem zamówienia przez Klienta);
 9. „Newsletter” – usługa polegająca na przesyłaniu przez Douglas informacji o charakterze marketingowym, w tym w szczególności informacji dotyczących działalności Douglas oraz oferowanych przez Douglas produktów i usług, trendów kosmetycznych, nowości, ofert specjalnych oraz akcji promocyjnych na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zapisie na Newsletter;
 10. „Opinie” – oznaczają zamieszczone w Serwisie przez Klienta oceny, recenzje, komentarze, wypowiedzi, poglądy lub jakiekolwiek informacje zawierające subiektywną opinię Klienta o produktach i usługach oferowanych i publikowanych w Serwisie; Opinie mogą odnosić się w szczególności do właściwości produktów, ich zastosowania, składu lub wydajności;
 11. „Odrębne Regulaminy” – odrębne regulaminy zamieszczone na stronie www.douglas.pl oraz dostępne w Perfumeriach Stacjonarnych Douglas regulujące dalsze kwestie, które nie zostały szczegółowo uregulowane w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności funkcjonalności Serwisu oraz usługi Douglas;
 12. „Partnerzy Douglas” – partnerzy Douglas, którzy w ramach programu partnerskiego Marketplace pomiędzy Douglas a Partnerem Douglas, dokonują wysyłki Towaru oznaczonego w Serwisie jako „Produkt Partnera”, przy czym za Partnera Douglas nie uznaje się podmiotów świadczących usługi przesyłkowe np. firmy kurierskie. Towary, które będą wysyłane przez Partnera Douglas będą również oznaczone komunikatem „wysyłka przez Douglas Partner”;
 13. „Perfumeria Stacjonarna Douglas” – detaliczny punkt sprzedaży Douglas znajdujący się na terenie Polski;
 14. „Program Lojalnościowy” – program lojalnościowy Karta Douglas organizowany przez Douglas mający na celu nagradzanie Klientów i polegający w szczególności na gromadzeniu punktów na Karcie Douglas;
 15. „Przedsiębiorca Indywidualny” – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 16. „Punkty” – punkty przyznawane w ramach Programu Lojalnościowego i zbierane na Karcie Douglas;
 17. „Regulamin” – niniejszy regulamin Serwisu;
 18. „Serwis” zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet umożliwiająca korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Douglas oraz podmioty trzecie, dostępna pod adresem internetowym www.douglas.pl oraz za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej;
 19. „Sklep Internetowy Douglas” – jedna z funkcjonalności Serwisu umożliwiająca składanie przez Klientów za pośrednictwem Serwisu zamówień i zawieranie z Douglas Umów Sprzedaży detalicznej;  
 20. „Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną” wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 21. „Towar” – rzeczy ruchome oferowane przez Douglas prezentowane w Serwisie;
 22. „Treści” treści udostępnione w ramach Serwisu, w tym w szczególności utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe, oprogramowanie (w tym Aplikacja Mobilna), bazy danych oraz inne materiały, w tym m.in. elementy graficzne, teksty, materiały wideo, jak również ich wybór i zestawienie w Serwisie;
 23. „Uczestnik” – uczestnik Programu Lojalnościowego;
 24. „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Klientem a Douglas, której przedmiotem są Towary zakupywane przez Klienta na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
 25. „Zamówienia Mieszane” – zamówienie obejmujące zarówno Towar wysyłany bezpośrednio przez Douglas jak i Towar wysyłany przez Partnera Douglas.
 1. Każde zdefiniowane w ust. 1 powyżej określenie, ma takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin normuje kwestie związane z korzystaniem z Serwisu oraz jego poszczególnych funkcjonalności, w tym również w przypadku korzystania z Serwisu za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.
 2. Serwis prowadzony jest przez Douglas. Serwis służy informowaniu o Douglas i o asortymencie dostępnym w Sklepie Internetowym Douglas oraz Perfumeriach Stacjonarnych Douglas. Serwis zapewnia Klientom również możliwość korzystania z jego poszczególnych funkcjonalności, obejmujących w szczególności:
  1. przeglądanie treści udostępnionych w Serwisie;
  2. rejestrację Klienta w Serwisie i jednoczesne przystąpienie do Programu Lojalnościowego;
  3. składanie zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Douglas;
  4. możliwość zamieszczania Opinii w Serwisie;
  5. usługę Newslettera.
 3. Ze spółką Douglas można skontaktować się pod adresem ul. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa, pod numerem telefonu 801 101 800 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 18:00) oraz pod adresem e-mail: info@douglas.pl.
 4. W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie po stronie Klienta muszą być spełnione pewne wymagania techniczne. Wymagania te, a także informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez Douglas do systemu informatycznego Klienta, zawarte są w Załączniku 1. Dodatkowo, w celu skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 5. Wszelkie uwagi dotyczące działania Serwisu i jego poszczególnych funkcjonalności można składać pisemnie, telefonicznie lub e-mailem na adres, numer telefonu lub adres e-mail wskazane w ust. 3 powyżej. Douglas, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 6. Podstawowe informacje i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych w ramach Serwisu zawarte są w Załączniku 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych, w tym również informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w plikach cookies oraz innych podobnych technologiach internetowych, znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.
 7. Szczegółowe zasady korzystania z niektórych z funkcjonalności Serwisu oraz inne dalsze kwestie mogą być uregulowane w Odrębnych Regulaminach. Jeżeli pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a Odrębnymi Regulaminami występują rozbieżności, wówczas pierwszeństwo zastosowania znajdują postanowienia Odrębnych Regulaminów. 
 8. Klient jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Klient nie może podejmować działań sprzecznych z Regulaminem.
 9. Zakazane jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klientów Serwisu treści bezprawnych lub naruszających dobre obyczaje.

§ 3 Rejestracja w Serwisie (założenie Konta)

 1. Do przeglądania treści udostępnionych w Serwisie nie jest wymagana rejestracja, tj. posiadanie Konta w Serwisie. Z chwilą wpisania przez Klienta w przeglądarce internetowej adresu strony internetowej Serwisu lub skorzystania z funkcji przekierowania na stronę Serwisu pomiędzy Klientem a Douglas dochodzi do zawarcia umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną. Wraz z wyjściem ze strony Serwisu umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną ulega rozwiązaniu.  
 2. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym Douglas może następować po uprzednim zarejestrowaniu się w Serwisie bądź bez rejestracji. Z chwilą rejestracji w Serwisie (tj. utworzeniem Konta) dochodzi do zawarcia pomiędzy Douglas a Klientem umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącej założenia Konta. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Konto może zostać założone tylko przez Klientów będących Konsumentami.
 4. Założenie Konta jest możliwe po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji.
 5. Rejestracja w Serwisie może zostać dokonana w drodze on-line (w tym również w Aplikacji Mobilnej) lub w Perfumeriach Stacjonarnych Douglas.
 6. Rejestracja w Serwisie w drodze on-line (w tym również w Aplikacji Mobilnej) następuje poprzez wykonanie przez Klienta następujących czynności:
  1. uzupełnienie formularza rejestracji na stronie www.douglas.pl lub w Aplikacji Mobilnej;
  2. złożenie oświadczenia o akceptacji treści niniejszego Regulaminu; oraz
  3. kliknięcie pola „Utwórz konto” (lub ewentualnie innego analogicznego pola).

  Po utworzeniu Konta do Klienta przesłana zostaje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji.

 7. Rejestracja w Perfumerii Stacjonarnej Douglas, następuje przez wykonanie następujących czynności:
  1. podanie konsultantowi Douglas adresu e-mail w Perfumerii Stacjonarnej Douglas celem zainicjowania procesu założenia Konta;
  2. potwierdzenie podanego adresu poczty elektronicznej w wiadomości e-mail, która wysyłana jest do Klienta niezwłocznie po wykonaniu kroku wskazanego w ppkt a) powyżej;
  3. uzupełnienie formularza rejestracji, do którego Klient zostanie przekierowany po potwierdzeniu swojego adresu e-mail;
  4. złożenie oświadczenia o akceptacji treści niniejszego Regulaminu; oraz
  5. kliknięcie pola „Utwórz konto” (lub ewentualnie innego analogicznego pola).
 8. Douglas potwierdza pomyślne zakończenie procesu rejestracji przesyłając Klientowi e-mail powitalny. W związku z rejestracją dochodzi do założenia w Serwisie indywidualnego Konta Klienta.
 9. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 10. Rejestracja w Serwisie zapewnia Klientowi możliwość korzystania z funkcjonalności Konta.
 11. Po zarejestrowaniu się w Serwisie Klient każdorazowo uzyskuje dostęp do swojego Konta po zalogowaniu do Serwisu poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz hasła.
 12. Posiadanie Konta jest równoznaczne z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym. Zakładając Konto w Serwisie Klient jednocześnie przystępuje do Programu Lojalnościowego.
 13. Douglas może wypowiedzieć zawartą z Klientem Umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącą założenia Konta z następujących ważnych przyczyn:
 1. zablokowanie Konta Klienta, o którym mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu;
 2. brak dokonania przez Klienta w terminie 5 lat od dnia ostatniej transakcji zakupu w sieci Perfumerii Stacjonarnej Douglas lub Sklepie Internetowym Douglas;
 3. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji, zaleceń lub nakazów organów publicznych wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron;
 4. zmiana zakresu i rodzaju świadczonych usług/sprzedawanych Towarów, w tym w szczególności wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną/nowych Towarów lub zmiany w zakresie istniejących funkcjonalności Serwisu, w tym również Sklepu Internetowego Douglas oraz wycofanie Serwisu lub pewnych jego funkcjonalności;
 5. zmianę warunków technicznych Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną;
 6. zmianę procesu zawierania Umów Sprzedaży;
 7. zmianę sposobu, terminów i kosztów dostaw/płatności/zwrotów/reklamacji;
 8. zmianę procesów biznesowych oraz koncepcji biznesowej.
 1. Klient może wypowiedzieć zawartą z Douglas umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącą założenia Konta bez wskazania przyczyn.
 2. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną o założenie Konta, o którym mowa w ust. 13 i ust. 14 niniejszego paragrafu następuje z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia w drodze e-mail o wypowiedzeniu tej umowy. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną powinno zostać przesłane Douglas na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 3. Ustanie mocy wiążącej umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącej założenia Konta, Konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego zamówienia w ramach Konta, za wyjątkiem zamówień, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostaną anulowane. Wraz z upływem okresu wypowiedzenia umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną określonego w ust. 15 powyżej następuje usunięcie Konta w Serwisie.
 4. Usunięcie Konta skutkuje zakończeniem członkostwa w Programie Lojalnościowym. Jednocześnie również zakończenie członkostwa w Programie Lojalnościowym powoduje usunięcie połączonego z Kartą Douglas Konta w Serwisie.
 5. Douglas jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także z następujących ważnych powodów:
  1. powtarzającego się braku płatności przez Klienta w terminie ustalonym w Regulaminie za zamówienie złożone z wyborem formy płatności w postaci przelewu bankowego;
  2. powtarzającego się braku płatności przez Klienta za zamówienie złożone z wyborem formy płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki bądź z wyborem dostawy zamówienia do Perfumerii Stacjonarnej Douglas;
  3. naruszenia przez Klienta przy korzystaniu z Serwisu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw Douglas oraz osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych), dobrego imienia Douglas lub zasad współżycia społecznego;
  4. podejmowania przez Klienta działań sprzecznych z Regulaminem, zmierzających do wyłudzenia świadczeń ze strony Douglas, w szczególności w ramach Programu Lojalnościowego;
  5. jeśli Klient podał podczas rejestracji nieprawdziwe dane osobowe;
  6. jeśli Klient ponownie założył Konto po uprzednim wypowiedzeniu przez Douglas zawartej z Klientem Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną o założenie Konta;
  7. innego naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu.
 6. Zablokowanie Konta, w sytuacjach o których mowa w ust. 18 powyżej skutkuje zablokowaniem Klientowi możliwości dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym Douglas. Jeżeli Klient jest zainteresowany odblokowaniem Konta powinien skontaktować się z Douglas przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 4 Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Informacje podane w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej prezentowanych w nim Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, tylko zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Przez złożenie zamówienia Klient składa Douglas ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Oferta jest wiążąca dla Klienta tylko wówczas, jeśli Douglas niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania (potwierdzenie złożenia zamówienia) na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie stanowi jednocześnie oświadczenie woli Douglas o przyjęciu oferty (a tym samym stanowi moment zawarcia Umowy Sprzedaży). Douglas, bez podawania przyczyny, zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Klienta. Jeśli niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, Douglas nie wyśle potwierdzenia jego otrzymania, wówczas Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności zostaną Klientowi niezwłocznie zwrócone.
 4. W razie zawarcia Umowy Sprzedaży Douglas w dalszej kolejności wyśle na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenie wysłania Towaru, przy czym w przypadku dokonywania dostaw częściowych w ramach jednego zamówienia Douglas może wysłać kilka odrębnych wiadomości e-mail dotyczących potwierdzenia wysłania poszczególnych części zamówienia.  
 5. Informacje dotyczące złożonego przez Klienta zamówienia są przechowywane przez Douglas i przesyłane Klientowi e-mailem w potwierdzeniu otrzymania oferty, o którym mowa w ust. 3 powyżej oraz w potwierdzeniu (potwierdzeniach) wysłania Towaru, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Dokument księgowy (faktura/paragon) potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży zostanie wysłany Klientowi w wersji elektronicznej na adres e-mail Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Serwisie niezwłocznie po wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysłania Towaru, o którym mowa w ust. 4 powyżej. W przypadku dostaw częściowych w ramach jednego zamówienia dokument księgowy zostanie przekazany po wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysłania ostatniej części zamówienia.  
 7. Dodanie Towaru do Koszyka nie stanowi rezerwacji Towaru ani nie stanowi gwarancji stałości ceny Towaru.
 8. Umowa Sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez Douglas. W pozostałym zakresie Douglas może swobodnie zmieniać ceny. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła, w tym podatek od towarów i usług (jest to cena brutto). Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy, które są określane odrębnie w toku procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym Douglas. Ceny w Sklepie Internetowym Douglas i w Perfumeriach Stacjonarnych Douglas mogą się różnić.
 9. Jeżeli Klient zarejestrował się w Serwisie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Douglas nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Serwisie.
 10. Umowy Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego Douglas mogą być zawierane tylko przez Klientów.
 11. Umowy Sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim.
 12. Douglas dba o dobro Klienta oraz dąży do zagwarantowania jak największej liczbie Klientów możliwości zakupu Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym Douglas oraz w Perfumeriach Stacjonarnych Douglas. W ramach Sklepu Internetowego Douglas oraz w Perfumeriach Stacjonarnych Douglas nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa. Towary przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów, a nie do dalszej odsprzedaży. Maksymalna liczba identycznych Towarów nie może przekraczać 10 sztuk – zakupionych w ramach jednej transakcji lub w ciągu 7 następujących po sobie dni. Jeżeli Klient jest zainteresowany złożeniem zamówienia/dokonaniem zakupu obejmującego większą liczbę sztuk danego Towaru niż wskazana w zdaniu poprzedzającym, powinien skontaktować się w tej sprawie z Douglas przy wykorzystaniu danych kontaktowych Douglas wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu. W przypadku złożenia zamówienia naruszającego niniejsze postanowienie Douglas może anulować zamówienie w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

§ 5 Dostawa

 1. Dostawa zamówionego Towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy jest zlokalizowany na terenie Polski.
 2. Możliwe sposoby dostawy Towaru uzależnione są od tego czy Towar wysyłany jest bezpośrednio przez Douglas, czy też wysyłany jest przez Partnera Douglas. Dostawa Towarów wysyłanych przez Partnera Douglas odbywa się niezależnie od dostawy Towarów wysyłanych bezpośrednio przez Douglas lub innych Partnerów Douglas, tj. dostawa tych Towarów następuje odrębnie.
 3. W przypadku dokonywania dostaw częściowych w ramach jednego zamówienia Douglas pokryje wszelkie ewentualne dodatkowe wynikające z tego koszty przesyłki. 
 4. W przypadku zamówień obejmujących wyłącznie Towary wysyłane bezpośrednio przez Douglas dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej, za pośrednictwem paczkomatów InPost albo poprzez odbiór osobisty zamówienia w wybranej przez Klienta w toku składania zamówienia Perfumerii Stacjonarnej Douglas (za wyjątkiem Perfumerii Stacjonarnej Douglas mieszczącej się w „Ptak Outlet” w Rzgowie, ul. Żeromskiego 8, 94-294 Rzgów, Lokal 8). Kupujący dokonuje samodzielnie wyboru sposobu dostawy.
 5. W przypadku Zamówień Mieszanych i zamówień obejmujących wyłącznie Towary wysyłane przez Partnerów Douglas dostawa następuje wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej (inne sposoby dostawy wskazane w ust. 4 powyżej są wyłączone).
 6. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatów InPost przy zamówieniach o wartości co najmniej 149,00 zł brutto dostawa jest bezpłatna. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż 149,00 zł brutto, wówczas Douglas nalicza koszty przesyłki.
 7. Dostawa zamówienia do wybranej przez Klienta Perfumerii Stacjonarnej Douglas jest bezpłatna. Klient powinien odebrać zamówienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o dostarczeniu zamówienia do wybranej przez niego Perfumerii Stacjonarnej Douglas. Jeżeli Klient nie dokona odbioru zamówienia w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, wówczas zamówienie zostanie anulowane.
 8. Douglas dołoży wszelkiej staranności, aby Towar został jak najszybciej dostarczony do Klienta, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym terminie dostawy po złożeniu zamówienia.
 9. W przypadku gdy dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

§ 6 Formy płatności, wymagalność i zastrzeżenie prawa własności

 1. Możliwe sposoby płatności w Sklepie Internetowym Douglas uzależnione są od tego czy zamówienie obejmuje wyłącznie Towar wysyłany bezpośrednio przez Douglas, czy też wyłącznie Towar wysyłany przez Partnera Douglas lub jest objęty Zamówieniem Mieszanym.
 2. W przypadku zamówień obejmujących wyłącznie Towary wysyłane bezpośrednio przez Douglas Klient może wybrać następujące formy płatności:
  1. szybki przelew online (Przelewy24);
  2. karta płatnicza – Mastercard lub VISA;
  3. za pośrednictwem systemu PayPal;
  4. Karta Upominkowa Douglas;
  5. przelew bankowy;
  6. za pobraniem przy odbiorze przesyłki – w przypadku, gdy dostawa dokonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  7. przy odbiorze w Perfumerii Stacjonarnej Douglas.
 3. W przypadku Zamówień Mieszanych oraz zamówień obejmujących wyłącznie Towar wysyłany przez Partnerów Douglas możliwe są tylko następujące formy płatności:
  1. szybki przelew online (Przelewy24);
  2. karta płatnicza – Mastercard lub VISA;
  3. za pośrednictwem systemu PayPal;
  4. Karta Upominkowa Douglas.
 4. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w ust. 2 i ust. 3 powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane.
 5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność szybkim przelewem online za pośrednictwem Przelewy24, wówczas wybierając tę metodę płatności zostanie on przekierowany bezpośrednio do systemu Przelewy24, w którym ma możliwość wybrania swojej instytucji bankowej. Kolejny krok to zalogowanie się przez Klienta do bankowości internetowej oraz potwierdzenie płatności. Wszystko odbywa się w szyfrowanym, bezpiecznym połączeniu SSL, zapewniającym ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną. Połączenie SSL to gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa zawieranych transakcji. Po dokonaniu płatności Klient zostanie przekierowany z powrotem do Serwisu, a jego zamówienie zostanie przekazane do dalszego opracowania.
 6. Przy płatności kartą płatniczą Klient powinien przy składaniu zamówienia podać następujące dane karty: numer karty, data wygaśnięcia, imię i nazwisko właściciela karty i kod zabezpieczeń, jak również autoryzować kartę.
 7. Płatność za pośrednictwem systemu PayPal jest dokonywana na platformie PayPal. Po wybraniu PayPal jako formy płatności, Klient będzie przekierowany do strony PayPal. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę Serwisu.
 8. Zasady wydawania oraz używania Karty Upominkowej Douglas określa Odrębny Regulamin Karty Upominkowej Douglas, dostępny tutaj.
 9. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.
 10. Płatność za pośrednictwem Przelewy24, za pomocą karty płatniczej, za pośrednictwem systemu PayPal oraz za pomocą Karty Upominkowej Douglas dokonywana jest w trakcie składania zamówienia. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie wskazanym w ust. 9 powyżej.
 11. Zamówienie może zostać także opłacone:
  1. za pobraniem przy odbiorze przesyłki – w przypadku, gdy dostawa dokonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. przy odbiorze w Perfumerii Stacjonarnej Douglas (odbiór zamówienia możliwy jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta informacji o dostarczeniu zamówienia do wybranej Perfumerii Stacjonarnej Douglas).
 12. Przesyłka nie zostanie wydana Klientowi przed dokonaniem pełnej zapłaty.
 13. Douglas zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dokonywania płatności przy wykorzystaniu opcji płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych przez Douglas zamówień płatnych przy odbiorze. Jeżeli Klient zainteresowany jest przywróceniem formy dokonywania zapłaty przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien skontaktować się z Douglas przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu w celu wyjaśnienia sprawy.
 14. Zasady używania kodów rabatowych, w tym w szczególności bonów rabatowych i innych upustów, powodujących obniżenie ceny Towarów określone są przez Douglas wraz z wydawaniem kodów rabatowych.
 15. Zamówiony Towar pozostaje własnością Douglas do chwili całkowitej zapłaty jego ceny.

§ 7 Prawo odstąpienia

 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.
 2. Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru, przy czym w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane częściami w ramach jednego zamówienia termin ten liczony jest od dnia otrzymania ostatniego Towaru objętego zamówieniem. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient może wykorzystać w tym celu przygotowany przez Douglas formularz zwrotu (obejmujący również oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży), który jest załączany do każdego zamówienia, wysyłając uzupełniony formularz na adres wskazany w ust. 3 poniżej. Klient może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Klient nie musi posiłkować się gotowym formularzem odstąpienia.
 3. Zwracany Towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: HOPI PL Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4, 96-320 Mszczonów z dopiskiem „Douglas.pl”.
 4. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz z otrzymanymi do niego prezentami.
 5. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wobec Douglas przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 7. Towar może zostać zwrócony przez Klienta również za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Douglas lub za pośrednictwem paczkomatów Inpost. O ile zwrot Towaru dokonywany jest wraz ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu, wówczas do przesyłki kurierskiej lub przesyłki przeznaczonej do paczkomatu Inpost Klient winien załączyć oświadczenie o odstąpieniu (Klient może wykorzystać formularz, o którym mowa w ust. 2 powyżej). Instrukcja w celu ułatwienia dokonywania zwrotu Towaru znajduje się w zakładce „Dostawa i zwroty” dostępnej tutaj.
 8. Koszt zwrotu Towaru dokonany w sposób określony w ust. 7 powyżej – a więc za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Douglas lub za pośrednictwem paczkomatu Inpost – ponosi Douglas. O ile zwrot Towaru dokonany zostanie w inny sposób, wówczas bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Klient.
 9. Zwrotu Towaru wysyłanego bezpośrednio przez Douglas można dokonać również w wybranej przez Klienta Perfumerii Stacjonarnej Douglas, za wyjątkiem Perfumerii Stacjonarnej Douglas mieszczącej się w „Ptak Outlet” w Rzgowie (ul. Żeromskiego 8, 94-294 Rzgów, Lokal 8). O ile Klient nie wysłał wcześniej do Douglas oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży winien wówczas wraz z Towarem dostarczyć do Perfumerii Stacjonarnej także takie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (Klient może wykorzystać formularz, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Regulacja zawarta w tym punkcie nie dotyczy Towarów wysyłanych przez Partnera Douglas, które mogą być zwracane tylko na zasadach wskazanych w ust. 3 powyżej.   
 10. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny Towaru wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez Douglas niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po jego stronie. Douglas może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeśli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Douglas, Douglas nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. W razie dokonania przez Klienta płatności za pomocą Karty Upominkowej Douglas zwrot nastąpi poprzez wydanie Kupującemu vouchera elektronicznego Douglas.
 12. Jeżeli Kupujący zapłacił za Towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, o ile w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Kupujący nie wskaże innego numeru rachunku bankowego.
 13. Jeżeli Kupujący zapłacił za Towar przy odbiorze przesyłki gotówką (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi gotówką lub na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 14. Douglas nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego lub z czyjej karty kredytowej nastąpiła płatność za Towary zamówione w Sklepie Internetowym Douglas. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny Towaru oraz kosztów przesyłki do Kupującego.
 15. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku Umowy Sprzedaży:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8 Reklamacje z tytułu braku zgodności towaru z umową

 1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży między Douglas a Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym Douglas ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Reklamacje i roszczenia z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres wskazany w § 7 ust. 3 Regulaminu, jak również e-mailowo oraz telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych Douglas wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 3. Składając reklamację należy opisać brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży. Kupujący udostępnia Douglas reklamowany Towar a Douglas odbiera Towar na swój koszt, chyba, że Douglas zdecyduje, że przesłanie Towaru jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy. Towar może zostać przesłany przez Klienta (na koszt Douglas) za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Douglas lub za pośrednictwem paczkomatów InPost. Klient może także przekazać Towar w Perfumerii Stacjonarnej Douglas. Instrukcja przekazania Towaru znajduje się w zakładce „Dostawa i zwroty” dostępnej tutaj.
 4. Douglas, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Jeżeli Douglas nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni, uważa się, że uznał reklamację.
 5. Douglas nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary oraz nie świadczy usług posprzedażowych.
 6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z takich sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Informacje na ten temat mogą być również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, jak również organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 7. Niniejszym Douglas informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. „Platforma ODR”). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Jeżeli Kupujący nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, wówczas postanowień niniejszego paragrafu, z wyjątkiem ust. 5 powyżej, nie stosuje się. W takim przypadku w zakresie ewentualnych wad Towaru do Umowy Sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące niezgodności Towaru z umową. Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności Towaru z umową powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami na adres wskazany w § 7 ust. 3 Regulaminu.

§ 9 Odpowiedzialność odszkodowawcza

 1. Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży należy się w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Douglas nie odpowiada za skutki użycia Towarów  niezgodnie z tymi wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.
 2. Odpowiedzialność Douglas wobec Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Indywidualnym ograniczona jest do kwoty, jaką Klient uiścił za Towar wraz z kosztami dostawy (jeśli dotyczy).

§ 10 Program Lojalnościowy

 1. Zasady ogólne

 1. Program lojalnościowy Karta Douglas ma na celu przyznanie określonych korzyści Klientom biorących udział w Programie Lojalnościowym.
 2. Uczestnikami Programu Lojalnościowego mogą być tylko Klienci będący Konsumentami.
 3. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu Lojalnościowego nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 4. Zasady Programu Lojalnościowego opisane w niniejszym Regulaminie stosuje się we wszystkich Perfumeriach Stacjonarnych Douglas oraz w Serwisie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej.
 5. Do Perfumerii Stacjonarnej Douglas mieszczącej się w „Ptak Outlet” w Rzgowie (ul. Żeromskiego 8, 94-294 Rzgów, Lokal 8) znajdują zastosowanie tylko te postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą gromadzenia Punktów oraz spełnienia warunków uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. W perfumerii wskazanej w zdaniu poprzednim nie jest możliwe natomiast wykonanie czynności wskazanych w § 10 pkt V ust. 5 (zwrot towarów), § 10 pkt V ust. 10 (realizacja bonu rabatowego), § 10 pkt V ust. 17 (przyznawanie dodatkowych punktów w trakcie trwania akcji marketingowej i handlowej) i § 10 pkt V ust. 18 (przyznawanie specjalnych upominków i bezpłatnych usług).

 1. Punkty

 1. Punkty w Programie Lojalnościowym przyznawane są Uczestnikowi za dokonanie zakupu produktów lub usług w jednej z Perfumerii Stacjonarnych Douglas lub Sklepie Internetowym Douglas i gromadzone są na Karcie Douglas z tym zastrzeżeniem, że Punkty nie są naliczane:
 1. przy transakcjach hurtowych (przekraczających 10 sztuk zgodnie z § 4 ust. 12 Regulaminu);
 2. przy transakcjach, w których Kupującym jest przedsiębiorca (w tym również Przedsiębiorca Indywidualny);
 3. przy transakcjach, w których Uczestnik wykorzystał udzielony mu przez Douglas rabat oznaczony jako „indywidualny rabat specjalny”.
 1. Douglas jest uprawniony do określania produktów i usług objętych Programem Lojalnościowym oraz ilości Punktów przyznawanych za zakup poszczególnych produktów i usług objętych Programem Lojalnościowym.
 2. Punkty i prawa związane z Programem Lojalnościowym nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy Kartami Douglas należącymi do różnych Uczestników, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Prawo do korzystania z Karty Douglas Uczestnika i wszelkich korzyści wynikających z udziału w Programie Lojalnościowym, a w szczególności prawo do wymiany Punktów na zdefiniowane poniżej Bony Rabatowe, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 4. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę.

 1. Rejestracja w Programie Lojalnościowym

 1. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego w drodze online (w tym również przez Aplikację Mobilną) lub w Perfumerii Stacjonarnej Douglas. Aby wziąć udział w Programie Lojalnościowym konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego następuje poprzez założenie Konta w Serwisie, w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do posiadania Konta połączonego z Kartą Douglas. Jeśli Uczestnik nie posiada Konta połączonego z Kartą Douglas, wówczas powinien je założyć i połączyć z posiadaną Kartą Douglas lub też połączyć dotychczas posiadane Konto ze swoją Kartą Douglas.
 4. Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji w Serwisie i założeniu Konta w drodze online (w tym również za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej) na nowo założonym Koncie Uczestnika pojawi się Karta Douglas w formie elektronicznej (wirtualna Karta Douglas), która w tym momencie zostaje również aktywowana. 
 5. Zakładając Konto w Perfumerii Stacjonarnej Douglas Klient otrzymuje jednocześnie Kartę Douglas w formie fizycznej. Karta ta zostanie automatycznie aktywowana po pomyślnym zakończeniu przez Klienta procesu rejestracji i założeniu Konta.

 1. Karta Douglas

 1. Od momentu aktywacji Karty Douglas, o którym mowa w § 10 pkt III ust. 4 oraz pkt III ust. 5 powyżej, Uczestnik może zbierać Punkty posługując się Kartą Douglas. W celu posłużenia się Kartą Douglas w formie fizycznej Uczestnik powinien okazać ją podczas dokonywania zakupów pracownikowi Perfumerii Stacjonarnej Douglas. W przypadku wydania Uczestnikowi Karty Douglas w formie elektronicznej, Uczestnik – w celu posługiwania się Kartą Douglas w Perfumerii Stacjonarnej Douglas – zobowiązany jest do jej okazania pracownikowi perfumerii w formie elektronicznej (np. w telefonie). W celu posługiwania się Kartą Douglas w Sklepie internetowym Douglas Uczestnik musi być zalogowany do swojego Konta.
 2. Na Karcie Douglas znajduje się indywidualny numer karty.
 3. Numer Karty Douglas, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest niezbędny przy uzyskiwaniu informacji dotyczących ilości Punktów na Karcie Douglas Uczestnika.
 4. Karta Douglas przypisana jest do jednego Konta Uczestnika. W niektórych sytuacjach w Koncie Klienta może zostać wygenerowana przez Douglas kolejna Karta Douglas w wersji elektronicznej. Jeśli do Konta przypisane jest więcej Kart Douglas, wówczas są one traktowane łącznie jako jedna tożsama Karta Douglas. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Punkty naliczane są wspólnie dla wszystkich Kart Douglas przypisanych do jednego Konta.
 5. Karta Douglas pozostaje własnością Douglas.
 6. Karta Douglas ważna jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sieci Perfumerii Stacjonarnych Douglas należących do Douglas lub w Sklepie Internetowym Douglas.
 7. W przypadku utraty Karty Douglas Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Douglas telefonicznie korzystając z Centrum Obsługi Klienta Karty Douglas, o którym mowa w § 10 pkt VII lub wysyłając e-mail na adres kartadouglas@douglas.pl lub listownie na adres siedziby Douglas. Douglas nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z utratą Karty Douglas przez Uczestnika, w tym w szczególności za użycie Karty Douglas przez osoby nieuprawnione.

 1. Gromadzenie Punktów na Karcie Douglas

 1. Punkty naliczane są po dokonaniu pierwszego zakupu po aktywacji Karty Douglas.
 2. Punkty mogą być naliczone na Kartę Douglas Uczestnika wyłącznie po okazaniu Karty Douglas personelowi Perfumerii Stacjonarnej Douglas oraz jej zeskanowaniu podczas transakcji. W przypadku dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Douglas Punkty będą naliczone po zalogowaniu do Konta. W takim przypadku Punkty zostaną naliczone automatycznie.
 3. Punkty uzyskane w związku z dokonanym zakupem w Perfumerii Stacjonarnej Douglas stają się dostępne po 30 dniach od dokonania płatności za dokonany zakup, zaś w przypadku zakupu w Sklepie Internetowym Douglas po 30 dniach od dnia dokonania płatności za złożone zamówienie.
 4. Punkty otrzymywane przez Uczestnika są ważne 12 miesięcy, a po tym okresie są automatycznie kasowane. Skasowanie zebranych i niewykorzystanych Punktów, o których mowa powyżej, oznacza ich utratę. Jeżeli po skasowaniu Punktów Uczestnik dokona zakupów w sieci Perfumerii Stacjonarnych Douglas lub w Sklepie Internetowym Douglas, naliczanie Punktów odbywa się z pominięciem Punktów skasowanych.
 5. W przypadku zwrotu zakupionego produktu lub usługi Douglas anuluje ilość Punktów przyznaną uprzednio z tytułu zakupu zwracanego produktu lub usługi. W przypadku dokonywania zwrotu produktu lub usługi w Perfumerii Stacjonarnej Douglas Uczestnik Programu Lojalnościowego zobowiązany jest do okazania Karty Douglas personelowi Perfumerii Stacjonarnej Douglas bezpośrednio przed dokonaniem zwrotu. W przypadku dokonywania zwrotu innymi kanałami anulowanie Punktów za zwracany zakup następuje automatycznie. Zwrot towarów i usług nie jest możliwy w Perfumerii Stacjonarnej Douglas mieszczącej się w „Ptak Outlet” w Rzgowie (ul. Żeromskiego 8, 94-294 Rzgów, Lokal 8).
 6. W przypadku zwrotu produktu lub usługi, na które udzielony został rabat na podstawie Bonu Rabatowego (zdefiniowanego poniżej), bon ten, jak również udzielony rabat przepadają, tzn. nie będą ponownie przyznane.
 7. Za zebranie Punktów na Karcie Douglas Uczestnik otrzyma bon rabatowy o następującej wartości:
  1. po zebraniu 200 Punktów na Karcie Douglas Uczestnik może otrzymać bon rabatowy o wartości 12 zł;
  2. po zebraniu 300 Punktów na Karcie Douglas Uczestnik może otrzymać bon rabatowy o wartości 20 zł;
  3. po zebraniu 450 Punktów na Karcie Douglas Uczestnik może otrzymać bon rabatowy o wartości 40 zł;
  4. po zebraniu 900 Punktów na Karcie Douglas Uczestnik może otrzymać bon rabatowy o wartości 80 zł

dalej zwane łącznie i każdy z osobna „Bonem Rabatowym”.

 1. Po zebraniu odpowiedniej ilości Punktów określonej w ust. 7 powyżej Uczestnik sam decyduje, czy podczas transakcji chce skorzystać z jednego z dostępnych dla niego Bonów Rabatowych. Uczestnik może dokonać wyboru Bonu Rabatowego, z którego chce skorzystać, podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym Douglas. W przypadku dokonywania zakupu w Perfumerii Stacjonarnej Douglas Uczestnik będzie miał możliwość skorzystania tylko z najwyższego dostępnego dla niego Bonu Rabatowego. Podczas jednej transakcji Uczestnik może wykorzystać tylko jeden Bon Rabatowy.
 2. Wykorzystanie przez Uczestnika wybranego przez niego Bonu Rabatowego powoduje odjęcie odpowiedniej ilości Punktów z Karty Douglas Uczestnika, odpowiednio do ust. 7 powyżej.
 3. Bon Rabatowy może zostać wykorzystany na zakup produktów i usług oferowanych przez Douglas w Perfumeriach Stacjonarnych Douglas i w Sklepie Internetowym Douglas. Bon Rabatowy nie może zostać wykorzystany w Perfumerii Stacjonarnej Douglas mieszczącej się w „Ptak Outlet” w Rzgowie (ul. Żeromskiego 8, 94-294 Rzgów, Lokal 8).
 4. Z okazji promocji i innych akcji organizowanych przez Douglas posiadacz aktywnej Karty Douglas może otrzymać dodatkowe bony rabatowe uprawniające go do jednorazowych zakupów z upustem cenowym.
 5. Douglas może przyznać prezent urodzinowy Uczestnikowi, w szczególności takiemu, który w ostatnich 12 miesiącach dokonał dowolnego zakupu w jednej z Perfumerii Stacjonarnych Douglas lub w Sklepie Internetowym Douglas. Prezent ten przyznawany jest na zasadach i w formie oraz wartości ustalonej przez Douglas.
 6. Wszelkie prezenty i bony rabatowe, które zostaną przyznane Uczestnikowi w związku z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym (za wyjątkiem  Bonów Rabatowych, o których mowa w ust. 7 powyżej) nie łączą się ze sobą, a także nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi, prezentami, rabatami i obniżkami obowiązującymi na terenie Perfumerii Stacjonarnych Douglas lub w Sklepie Internetowym Douglas. Bony Rabatowe, o których mowa w ust. 7 powyżej mogą się jednak łączyć z innymi bonami i prezentami, które zostaną przyznane Uczestnikowi w związku z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym, jak też mogą się łączyć z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami i obniżkami obowiązującymi na terenie Perfumerii Stacjonarnych Douglas lub w Sklepie Internetowym Douglas.
 7. Bony rabatowe i prezenty mogą być realizowane wyłącznie w czasie określonym przez Douglas.
 8. Bony rabatowe i prezenty nie podlegają wymianie na gotówkę. Nie można ich odstępować osobom trzecim.
 9. Bony rabatowe i prezenty ważne są wyłącznie z Kartą Douglas.
 10. Przy okazji wyjątkowych akcji marketingowych i handlowych przeprowadzanych w Perfumerii Stacjonarnej Douglas lub w Sklepie Internetowym Douglas lub też przy zakupie określonych produktów lub usług, mogą być przyznawane dodatkowe Punkty. Dodatkowe Punkty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są przyznawane w Perfumerii Stacjonarnej Douglas mieszczącej się w „Ptak Outlet” w Rzgowie (ul. Żeromskiego 8, 94-294 Rzgów, Lokal 8).
 11. Douglas może przyznać posiadaczom Karty Douglas specjalne upominki i bezpłatne usługi Douglas. Upominki i usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są przyznawane w Perfumerii Stacjonarnej Douglas mieszczącej się w „Ptak Outlet” w Rzgowie (ul. Żeromskiego 8, 94-294 Rzgów, Lokal 8).
 12. Douglas może również organizować szczególne akcje promocyjne, w ramach których Uczestnik może uzyskać możliwość wymiany Punktów na określone przez Douglas produkty lub usługi. 
 13. Zasady przeprowadzania akcji i przyznawania dodatkowych korzyści, o których mowa w ust. 11, 12, 17, 18 i 19 powyżej, określa każdorazowo Douglas.
 14. Pracownik Douglas może poprosić każdą osobę posługującą się Kartą Douglas o okazanie dokumentu tożsamości, w celu potwierdzenia upoważnienia danej osoby do posługiwania się okazywaną Kartą Douglas.
 15. Uczestnik może uzyskać informację o ilości zebranych Punktów bezpośrednio w swoim Koncie lub w Perfumerii Stacjonarnej Douglas. Dostępne dla Uczestnika Bony Rabatowe będą widoczne podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym Douglas. Informację o dostępnych Bonach Rabatowych Uczestnik może uzyskać również w Perfumerii Stacjonarnej Douglas.
 16. Informacje o przyznanych Bonach Rabatowych mogą zostać przekazane Uczestnikowi pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, SMS, MMS lub telefonicznie. Douglas nie jest jednakże zobowiązany do informowania Uczestników o przyznanych Bonach Rabatowych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.
 17. Wysyłka przesyłek związanych z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym (za wyjątkiem wysyłki pocztą elektroniczną, SMS lub MMS), w szczególności informacji o przyznanych Bonach Rabatowych, może zostać zrealizowana tylko wtedy, gdy wskazany przez Uczestnika adres do doręczeń jest zlokalizowany na terenie Polski.

 1. Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym

 1. Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym następuje na skutek rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącej założenia Konta. Rozwiązanie umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje na zasadach i w trybie określonym w § 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Karta Douglas Uczestnika przestaje być aktywna po zakończeniu jego uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
 3. Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym powoduje jednoczesne usunięcie połączonego z Kartą Douglas Konta.
 4. Po upływie 30 dni od dnia zakończenia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym ulegają skasowaniu zebrane i niewykorzystane Punkty. W tym samym terminie wygasają uprawnienia Uczestnika wynikające z dostępnych dla Uczestnika Bonów Rabatowych.
 5. W przypadku zablokowania Konta Uczestnika, o którym mowa w § 3 ust. 18 Regulaminu, zablokowana zostaje również możliwość naliczania Punktów na Karcie Douglas przez cały okres istnienia blokady Konta. Zablokowanie Konta nie powoduje rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącej założenia Konta, w związku z czym nie powoduje zakończenia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, ale może stanowić podstawę wypowiedzenia ww. umowy w trybie określonym w § 3 Regulaminu.

 1. Centrum Obsługi Klienta Karty Douglas

 1. Informacje dotyczące Programu Lojalnościowego można otrzymać telefonicznie w Centrum Obsługi Klienta (nr infolinii 801 101 700 lub 22 330 98 98) lub wysyłając e-mail na adres kartadouglas@douglas.pl lub na stronach internetowych www.douglas.pl.
 2. W celu zabezpieczenia interesów Uczestników, Centrum Obsługi Klienta Karty Douglas zastrzega sobie prawo do zadawania pytań w celu identyfikacji Uczestnika podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku odmowy podania informacji identyfikacyjnej, Douglas nie jest zobowiązany do spełnienia próśb domniemanego Uczestnika.

§ 11 Newsletter

 1. Douglas w ramach funkcjonalności Serwisu oferuje usługę Newslettera polegającą na przesyłaniu przez Douglas informacji o charakterze marketingowym o działalności Douglas i oferowanych przez Douglas produktach i usługach, w tym w szczególności dotyczących trendów kosmetycznych, nowości, ofert specjalnych oraz promocji na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zapisie na Newsletter zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 2 poniżej. Informacje wysyłane w ramach Newslettera mogą być dopasowywane do profilu Klienta, w szczególności do zainteresowań zakupowych Klienta.
 2. Klient może zapisać się na Newsletter poprzez pozostawienie w formularzu zapisu na Newsletter adresu e-mail. Pozostawienie w formularzu zapisu na Newsletter adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Douglas drogą elektroniczną informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej. Niezwłocznie po dokonaniu zapisu na Newsletter do Klienta przesyłana jest wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zapisu na Newsletter (subskrypcji Newslettera). Po kliknięciu na link potwierdzający zapis na Newsletter adres e-mail Klienta zostanie dodany do newsletterowej listy mailingowej Douglas.
 3. Zapis na Newsletter oraz korzystanie z usługi Newslettera (po dokonaniu zapisu) jest nieodpłatne i dobrowolne.
 4. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Klient może w każdym momencie i bez podawania przyczyny zrezygnować z subskrypcji Newslettera (wypis z Newslettera). Klient może we własnym zakresie zrezygnować z subskrypcji Newslettera poprzez link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na końcu każdego Newslettera, jak też poprzez link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w panelu Uczestnika na koncie „Mój Douglas” (zakładka „Moje wiadomości”), jak też kontaktując się z Douglas przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu. W celu sfinalizowania rezygnacji z subskrypcji Newslettera, Klient musi potwierdzić rezygnację. Na adres e-mail, na który Klient otrzymywał Newsletter, zostanie przesłana prośba o potwierdzenie rezygnacji z subskrypcji Newslettera. Tylko po potwierdzeniu chęci rezygnacji z subskrypcji Newslettera adres e-mail Klienta usuwany jest z newsletterowej listy mailingowej Douglas i dochodzi do zaprzestania wysyłki Newslettera Klientowi. Po wypisaniu się z Newslettera, do czasu technicznego przeprocesowania wypisu przez Douglas, Klient może otrzymywać jeszcze przez pewien okres Newsletter, w żadnym wypadku okres ten nie będzie jednakże dłuższy niż 30 dni. 

§ 12 Zamieszczanie Opinii w Serwisie

 1. Douglas gwarantuje Klientom zarejestrowanym w Serwisie również możliwość zamieszczania w Serwisie Opinii.
 2. Szczegółowe zasady oraz warunki zamieszczania przez Klientów zarejestrowanych w Serwisie Opinii w Serwisie uregulowane zostały w Odrębnym Regulaminie dotyczącym zamieszczania Opinii w Serwisie, dostępnym tutaj.  

§ 13 Aplikacja Mobilna

 1. Douglas udostępnia Klientowi możliwość korzystania z Serwisu za pośrednictwem  Aplikacji Mobilnej.
 2. W celu korzystania z Aplikacji Mobilnej niezbędne jest posiadanie urządzenia przenośnego działającego w oparciu o system operacyjny Android lub iOS. Połączenie się Aplikacji Mobilnej z Serwisem następuje za pośrednictwem Internetu.
 3. Za pomocą Aplikacji Mobilnej Klient może korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, jak również z innych dodatkowych funkcjonalności dostępnych w ramach Aplikacji Mobilnej.
 4. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji Mobilnej może być uzależnione od wyrażenia przez Klienta dobrowolnej zgody na ich aktywację (np. do otrzymywania tzw. powiadomień „push”) lub dobrowolnej zgody na uzyskiwanie przez Aplikację Mobilną dostępu do niektórych funkcjonalności urządzenia przenośnego (np. do aparatu). Zgody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą być w każdym czasie wycofane przez Klienta za pomocą ustawień wykorzystywanego przez Klienta urządzenia przenośnego.
 5. Aplikacja Mobilna może zostać w każdym czasie odinstalowana (usunięta) przez Klienta z urządzenia przenośnego. Odinstalowanie Aplikacji Mobilnej nie jest równoznaczne z usunięciem Konta Klienta w Serwisie.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie, z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 2. Z okazji promocji lub innych akcji marketingowych Douglas może przyznać Klientom szczególne uprawnienia, niewynikające z niniejszego Regulaminu (np. darmowa dostawa dla zarejestrowanych Klientów, wydłużenie okresu odstąpienia od Umowy Sprzedaży).
 3. Serwis (w tym również Aplikacja Mobilna) oraz Treści udostępnione w ramach Serwisu podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
 4. Prawa do Serwisu oraz Treści przysługują Douglas lub osobom trzecim. Jeżeli prawa te przysługują osobom trzecim, wówczas Douglas publikując Treści w Serwisie działa na podstawie odpowiednich umów w tym przedmiocie zawartych z tymi osobami lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 5. Korzystanie z Serwisu oraz Treści nie wiąże się z nabyciem przez Klienta praw lub licencji do nich. Klient może nieodpłatnie korzystać z Serwisu oraz Treści wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Serwisu oraz Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Douglas.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie wyłącznie z ważnej przyczyny. Za ważne przyczyny uznaje się:
 1. konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz orzeczeń decyzji, postanowień, wytycznych interpretacji, zaleceń lub nakazów organów publicznych;
 2. zmianę firmy, formy prawnej, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych lub danych kontaktowych Douglas;
 3. zmianę zakresu i rodzaju świadczonych usług/sprzedawanych Towarów, w tym w szczególności wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną/nowych Towarów lub zmiany w zakresie istniejących funkcjonalności Serwisu, w tym również Sklepu Internetowego Douglas oraz wycofanie pewnych funkcjonalności;
 4. zmianę procesu zawierania Umów Sprzedaży;
 5. zmianę sposobu, terminów i kosztów dostaw/płatności/zwrotów/reklamacji;
 6. zmiany dotyczące liczby Punktów, uprawnień do bonów rabatowych, zasad przyznawania bonów rabatowych; 
 7. ulepszenie lub zamiana procesu obsługi Klienta;
 8. zmianę warunków technicznych Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną;
 9. konieczność wprowadzenia dodatkowych lub zmianę istniejących środków bezpieczeństwa, jak również przeciwdziałanie nadużyciom prawa;
 10. zmianę procesów biznesowych oraz koncepcji biznesowej;
 11. konieczność zmiany hiperłączy lub linków zamieszczonych w Regulaminie, jak również zmiany czysto redakcyjne mające na celu ułatwienie przejrzystości tekstu, usunięcie niejasności oraz omyłek i błędów pisarskich, które ewentualnie pojawiłyby się w Regulaminie.
 1. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Serwisie w zakładce „Regulamin” w sposób umożliwiający jego pobranie jako pliku PDF, zapisanie i wydrukowanie. Douglas zawiadomi Klientów o zmianie Regulaminu, zamieszczając odpowiedni komunikat na stronie głównej w Serwisie. Klienci zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do ich Konta w Serwisie.
 2. Regulamin w zmienionej wersji wiąże zarejestrowanego Klienta, jeżeli nie wypowie on Umowy o Świadczenie Usług zawartej z Douglas dotyczącej założenia Konta w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane na zasadach określonych w § 3 ust. 15 niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin w zmienionej wersji wejdzie w życie 15. dnia od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu w sposób, o którym mowa w ust. 7 powyżej, chyba że Regulamin w zmienionej wersji przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany.
 4. Zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na warunki i treść ofert złożonych przez Klientów w okresie obowiązywania dotychczasowej wersji Regulaminu i do zawartych na ich podstawie Umów Sprzedaży. Zmiana Regulaminu nie będzie też miała wpływu na uprawnienia wynikające z posiadanych Punktów przyznanych w Programie Lojalnościowym w związku z zakupem dokonanym przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu – do czasu wygaśnięcia tych nabytych już uprawnień.
 5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki 1 i 2 do Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin wraz z wymienionym w ust. 11 powyżej załącznikami może zostać ściągnięty jako plik PDF, zapisany i wydrukowany.