Rabat tylko w aplikacji! -20% przy zakupach za min. 199zł z kodem:APP20Skopiuj kod

Dostawa gratis dla zalogowanych użytkowników     Bezpłatny zwrot      Dostawa w ciągu 3-4 dni roboczych   3 próbki gratis
PerfumerieOFERTY

Regulamin
programu lojalnościowego
„Karta Douglas”


(wersja z dnia 18.08.2020r.)

§1.
Postanowienia ogólne
1. Program lojalnościowy „Karta Douglas” ma na celu nagradzanie klientów Douglas Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-351), ul. Zajęcza 4, zwanej dalej Organizatorem.
2. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie. 
3. Regulamin obowiązuje Organizatora oraz Uczestników od chwili ogłoszenia.
4. Przystąpienie do Programu w drodze on-line następuje poprzez założenie konta My Douglas w sklepie (serwisie) internetowym www.douglas.pl (dalej „Konto”). Założenie Konta jest możliwe po zapoznaniu i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz regulaminu serwisu douglas.pl dostępnego pod adresem https://www.douglas.pl/pl/cp/helptermsandconditions/help-terms-and-conditions
5. Uczestnik może przystąpić do Programu również w Perfumerii Organizatora za pośrednictwem tzw. kiosku (service point). Osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie posiadają Konta oraz Uczestnicy Programu, którzy przystąpili do Programu przed dniem 18 sierpnia 2020 roku i nie posiadają Konta mają możliwość założenia Konta i połączenia go ze swoją Kartą Douglas w celu uzyskania dostępu do korzyści wynikających z istnienia połączonego Konta i Karty Douglas. 
6. Każdy posiadacz Konta jest jednocześnie Uczestnikiem Programu (i posiada połączone Konto i Karta Douglas).
7.Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
8.Zasady programu lojalnościowego „Karta Douglas” opisane w niniejszym Regulaminie stosuje się we wszystkich Perfumeriach należących do sieci Perfumerii Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.douglas.pl, z zastrzeżeniem postanowień § 1 pkt 9 poniżej.
9. Do Perfumerii Organizatora mieszczącej się w „Ptak Outlet” w Rzgowie (ul. Żeromskiego 8, 94-294 Rzgów, Lokal 8) znajdują zastosowanie tylko te postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą gromadzenia punktów oraz spełnienia warunków uczestnictwa w Programie. W Perfumerii wskazanej w zdaniu poprzednim nie jest możliwe natomiast wykonanie czynności wskazanych w § 7 pkt 4 (zwrot towarów), § 7 pkt 11 (realizacja bonu rabatowego), § 7 pkt 14 (przyznawanie dodatkowych punktów w trakcie trwania akcji marketingowej i handlowej) i § 7 pkt 15 (przyznawanie specjalnych upominków i bezpłatnych usług).


§2.
Punkty
1. Uczestnikiem Programu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia mogą być Uczestnikiem Programu jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażoną w formie pisemnej i dostarczoną do Perfumerii najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o założenie Karty Douglas.
3.Organizator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci powyżej 16 roku życia bez ważnej zgody ich przedstawicieli ustawowych ani dzieci poniżej 16 roku życia.
4.Każdy Uczestnik Programu może gromadzić punkty za nabycie towarów lub usług objętych Programem w sieci Perfumerii Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.douglas.pl.
5.Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
6.Punkty i prawa związane z Programem nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób - w szczególności pomiędzy kontami należącymi do różnych Uczestników, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
7.Prawo do korzystania z konta Uczestnika, a w szczególności prawo do wymiany punktów na upusty cenowe, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
8.Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę.

§3.
Warunki uczestnictwa w Programie –Karta Douglas
1. Aby przystąpić do Programu należy:
a) wypełnić i przesłać prawidłowo wypełniony formularz rejestracji Konta w formie on-line na stronie internetowej www.douglas.pl; albo
b)  wypełnić i przesłać prawidłowo wypełniony wniosek zgłoszeniowy za pośrednictwem tzw. kiosku (service point) zlokalizowanego w Perfumeriach Organizatora oraz jednocześnie dokonać zakupu produktu lub usługi w dowolnej Perfumerii należącej do Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wniosek zgłoszeniowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej (dalej „wniosek zgłoszeniowy”) może zostać złożony w formie on-line na stronie internetowej www.douglas.pl lub za pośrednictwem tzw. kiosku (service point) znajdującego się na terenie danej Perfumerii należącej do Organizatora, o ile taki kiosk zostanie umieszczony w danej perfumerii. Osoby, o których mowa w § 2 pkt 2, mogą złożyć wniosek zgłoszeniowy wyłącznie w Perfumerii (za pośrednictwem tzw. kiosku).
3. Wniosek w formie on-line na stronie internetowej może być złożony tylko przez osobę pełnoletnią.
4. Składając wniosek w formie on-line na stronie internetowej www.douglas.pl, Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia formularza wniosku zgłoszeniowego
i jego przesłania Organizatorowi za pomocą ww. strony internetowej. Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu wniosku, na podany przez Uczestnika adres elektroniczny zostanie przesłana prośba o potwierdzenie rejestracji, a następnie Karta Douglas w formie elektronicznej.
5. Składając wniosek za pośrednictwem tzw. kiosku (service point), Uczestnik otrzymuje dodatkowo niniejszy Regulamin oraz Kartę Douglas. Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu wniosku zgłoszeniowego za pośrednictwem tzw. kiosku (service point) Uczestnik otrzyma na podany podczas rejestracji adres e-miał wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji. 
6. Potwierdzenie rejestracji, o którym mowa w ust. 4 i 5 powyżej jest niezbędne do przystąpienia do Programu (i założenia Konta w przypadku rejestracji on-line). 
7. Od momentu otrzymania Karty Douglas Uczestnik może zbierać punkty na swoim koncie posługując się Kartą Douglas. W przypadku wydania Uczestnikowi karty w formie elektronicznej, Uczestnik – w celu posługiwania się Kartą Douglas w Perfumeriach Organizatora – zobowiązany jest do wydrukowania Karty Douglas i okazania jej pracownikowi Perfumerii. W przypadku posługiwania się Kartą Douglas w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.douglas.pl Uczestnik zobowiązany jest do podania numeru Karty Douglas w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Jeśli Uczestnik posiada połączone Konto i Kartę Douglas, wówczas w celu posłużenia się Kartą Douglas w sklepie internetowym www.douglas.pl Uczestnik musi być zalogowany do swojego Konta.
8. Tekst Regulaminu dostępny jest w każdej Perfumerii należącej do Organizatora oraz na stronie internetowej www.douglas.pl. Uczestnik Programu, który złożył wniosek zgłoszeniowy za pośrednictwem punktu obsługi tzw. kiosku (service point), otrzymuje Regulamin Programu wraz z Kartą Douglas.
9. W przypadku wniosku zgłoszeniowego niekompletnego (rozumianego również jako wniosek osoby powyżej 16, a poniżej 18 roku życia złożony bez zgody przedstawiciela ustawowego na udział dziecka w Programie) lub nieprawidłowo wypełnionego, a także w przypadku niepotwierdzenia rejestracji przez Uczestnika w drodze e-mail, Organizator zwróci się do osoby, której dane widnieją na wniosku, o jego prawidłowe (kompletne) wypełnienie lub potwierdzenie rejestracji w drodze e-mail. W przypadku braku możliwości zwrócenia się do osoby, której dane widnieją na wniosku, o jego prawidłowe (kompletne) wypełnienie lub potwierdzenie rejestracji (np. brak dostatecznych danych) lub zaniechania prawidłowego (kompletnego) wypełnienia wniosku lub potwierdzenia rejestracji we wskazanym przez Organizatora terminie, Organizator odmawia zaakceptowania wniosku zgłoszeniowego, usuwa konto Uczestnika i unieważnia posiadaną Kartę Douglas (o ile została założona).
10. Organizator dokonuje unieważnienia Karty Douglas oraz usunięcia konta Uczestnika wraz ze zgromadzonymi punktami, jeżeli Uczestnik podał we wniosku nieprawdziwe dane osobowe (w szczególności dotyczące swojego wieku w dacie składania wniosku).
11. Organizator może nie zaakceptować wniosku zgłoszeniowego także w przypadku powtórnego ubiegania się o status Uczestnika po uprzednim wykluczeniu z Programu. Organizator ma wówczas prawo do unieważnienia Karty Douglas i usunięcia konta Uczestnika.
12. Wykluczenie Uczestnika z Programu następuje w przypadku podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z Regulaminem, zmierzających do wyłudzenia świadczeń ze strony Organizatora w ramach Programu lub naruszających dobre imię Organizatora.

§4.
Wniosek zgłoszeniowy

1. Wniosek zgłoszeniowy w formie on-line jest dostępny na stronie internetowej www.douglas.pl. 
2. Wniosek zgłoszeniowy może również zostać złożony za pośrednictwem tzw. kiosku (service point) znajdującego się na terenie danej Perfumerii o ile taki kiosk zostanie umieszczony w danej perfumerii.
3. Wniosek zgłoszeniowy złożony przez osobę poniżej 16 roku życia, zaś w przypadku wniosku zgłoszeniowego w formie on-line przez osobę poniżej 18 roku życia, zostaje automatycznie odrzucony bez weryfikacji prawidłowości podanych danych.

§5.
Karta Douglas
1. Każdy Uczestnik Programu otrzymuje Kartę Douglas po prawidłowym złożeniu lub przesłaniu wniosku zgłoszeniowego.
2. Karta Douglas jest plastikową lub elektroniczną, imienną kartą identyfikacyjną i jest niezbędna do identyfikacji Uczestników Programu.
3. Na Karcie znajduje się indywidualny numer Karty, będący numerem Uczestnika Programu.
4. Numer Uczestnika, o którym mowa powyżej, jest niezbędny przy uzyskiwaniu informacji dotyczących ilości punktów na koncie Uczestnika.
5. Karta Douglas jest wydawana przez Organizatora jako Karta Główna Programu.
6. Karta Douglas przypisana jest do jednego Konta Uczestnika.
7. Karta pozostaje własnością Douglas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-351), ul. Zajęcza 4.
8. Karta Douglas ważna jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sieci Perfumerii należących do Organizatora lub w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.douglas.pl.
9. W przypadku utraty Karty Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Organizatora telefonicznie korzystając z Centrum Obsługi Klienta Karty Douglas lub listownie na adres siedziby Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z utratą Karty przez Uczestnika, w tym w szczególności za użycie Karty przez osoby nieuprawnione.
10. W obiegu istnieją wydane przez Organizatora karty oznaczone jako Tymczasowa Karta Douglas. Od dnia 1 grudnia 2018 roku Tymczasowe Karty Douglas pełnią funkcję Kart Douglas. Do Tymczasowej Karty Douglas mają zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Karty Douglas. Organizator może w przyszłości wprowadzić możliwość lub obowiązek wymiany Tymczasowej Karty Douglas na Kartę Douglas w aktualnej szacie graficznej.

§6.
Aktywacja karty
1. Aktywacja Karty Douglas następuje po dokonaniu przez Uczestnika Programu pierwszego zakupu z Kartą w Perfumerii należącej do Organizatora lub przez dokonanie zakupu w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.douglas.pl.
2. Aktywna Karta upoważnia Uczestnika do dalszego zbierania punktów w ramach Programu.

§7.
Gromadzenie punktów na koncie Uczestnika Programu
1. Punkty w Programie przyznawane są za dokonanie dowolnego zakupu w jednej z Perfumerii należącej do Organizatora lub sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.douglas.pl i gromadzone na koncie Uczestnika.
2. Prawo ustalania ilości punktów za dokonaną transakcję oraz rodzaju produktów objętych Programem przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
3. Punkty mogą być naliczone na konto Uczestnika wyłącznie po okazaniu Karty Douglas personelowi Perfumerii należącej do Organizatora oraz jej zeskanowaniu podczas transakcji. W przypadku dokonywania zakupów w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.douglas.pl punkty mogą być naliczone po podaniu przez Uczestnika numeru Karty Douglas w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Jeśli Uczestnik posiada połączone Konto z Kartą Douglas, wówczas punkty zostaną naliczone automatycznie jeśli Uczestnik będzie zalogowany do swojego Konta. 
4. W przypadku zwrotu zakupionego towaru Organizator anuluje ilość punktów przyznaną uprzednio z tytułu zakupu zwracanego towaru. W przypadku dokonywania zwrotu towaru w Perfumerii Organizatora Uczestnik Programu zobowiązany jest do okazania Karty Douglas personelowi Perfumerii należącej do Organizatora bezpośrednio przed dokonaniem zwrotu. W przypadku dokonywania zwrotu towaru, zakupionego w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.douglas.pl, Uczestnik jest zobowiązany do podania numeru Karty Douglas w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
5. W przypadku zwrotu towaru, na który udzielony został rabat na podstawie bonu rabatowego Karty Douglas, bon nie podlega zwrotowi.
6. Po zebraniu 450 pkt. na Koncie Uczestnik Programu w terminie 30 dni otrzymuje bon rabatowy o wartości 40 zł.
7. Przyznanie Uczestnikowi Programu bonu rabatowego określonego w pkt 6 powoduje odjęcie 450 pkt. z konta Uczestnika.
8. Punkty otrzymywane przez Uczestnika programu są ważne 18 miesięcy, a po tym okresie są automatycznie kasowane. Skasowanie zebranych i niewykorzystanych punktów, o których mowa powyżej, oznacza ich utratę. Jeżeli po wyzerowaniu konta Uczestnik dokona zakupów w sieci Perfumerii należących do Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, naliczanie punktów odbywa się od zera.
9. Z okazji promocji posiadacz aktywnej Karty Douglas może otrzymać dodatkowe bony rabatowe uprawniające go do jednorazowych zakupów z upustem cenowym.
10. Organizator może przyznać rabat urodzinowy (bon rabatowy) Posiadaczowi aktywnej Karty, w szczególności takiemu, który w ostatnich 6 miesiącach dokonał dowolnego zakupu w jednej z Perfumerii należącej do Organizatora lub w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.douglas.pl. Rabat ten przyznawany jest na zasadach i w wysokości ustalonej przez Organizatora.
11. Bony rabatowe Karty Douglas mogą być realizowane wyłącznie w Perfumeriach należących do Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w czasie oznaczonym na bonie.
12. Bony rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę. Nie można ich odstępować osobom trzecim.
13. Bony rabatowe ważne są wyłącznie z Kartą Douglas. Bony rabatowe, o których mowa w pkt. 9 i 10 niniejszego Regulaminu, nie łączą się z innymi promocjami i rabatami na terenie Perfumerii należących do Organizatora lub w sklepie internetowym Organizatora pod adresem www.douglas.pl.
14. Przy okazji wyjątkowych akcji marketingowych i handlowych przeprowadzanych w sieci Perfumerii należących do Organizatora lub w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.douglas.pl, przy zakupie określonych produktów, mogą być przyznawane dodatkowe punkty.
15. Organizator może przyznać posiadaczom Karty Douglas specjalne upominki i bezpłatne usługi w Perfumeriach należących do Organizatora.
16. Organizator lub jego pracownik może poprosić każdą osobę posługującą się Kartą Douglas o okazanie dokumentu tożsamości, w celu potwierdzenia upoważnienia danej osoby do posługiwania się okazywaną Kartą Douglas.
17. Bony rabatowe, o których mowa w pkt 6, 9 i 10 niniejszego Regulaminu, zostaną przesłane Uczestnikowi Programu drogą pocztową lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. pocztą elektroniczną, SMS, MMS i innymi podobnymi technologiami, np. RCS/SMS 2.0.).
18. Upominki i usługi, o których mowa w pkt 15 powyżej, zostaną przekazane Uczestnikowi Programu w sposób określony w pkt 17 lub bezpośrednio w Perfumerii należącej do Organizatora.

§8.
Status VIP
1. W przypadku dokonania przez Uczestnika w okresie ostatniego roku (rozumianego jako 365 dni, zaś w przypadku roku przestępnego – 366 dni) zakupu produktów lub usług z użyciem Karty Douglas na kwotę przekraczającą 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) zł brutto, Uczestnik uzyskuje status VIP („Status VIP”).
2. Wszelkie kwoty zwracane Uczestnikowi lub rozliczane z Uczestnikiem w związku ze zwrotem nabytych towarów lub zgłoszoną reklamacją nie podlegają wliczeniu w sumę, o której mowa w pkt 1 powyżej.
3. Status VIP upoważnia Uczestnika do udziału w organizowanej przez Organizatora promocji polegającej na przyznaniu Uczestnikom posiadającym Status VIP rabatu na zakup wszystkich produktów i usług oferowanych przez Organizatora w Perfumeriach w wysokości 15% (dalej „Rabat 15%”), z zastrzeżeniem §8 pkt 6 i 7 Regulaminu. Ze względów technologicznych i organizacyjnych Rabat 15% będzie przyznawany przez Organizatora w ciągu jednego miesiąca od dnia uzyskania przez Uczestnika Statusu VIP.
4. 4. Uczestnik może skorzystać z Rabatu 15 %, jeśli łącznie spełnione zostaną następujące kryteria:
a) Uczestnik posiada Status VIP; oraz
b) Organizator przyznał mu Rabat 15%.
5. Uczestnik, który spełnia kryteria, o których mowa w pkt 4 powyżej, może korzystać z Rabatu 15% do czasu utraty Statusu VIP.
6. Rabat 15% nie może być wykorzystany w sklepie internetowym Organizatora pod adresem www.douglas.pl. Organizator może jednak w przyszłości rozszerzyć wykorzystanie Rabatu 15% w sklepie internetowym pod adresem www.douglas.pl.
7. Rabat 15% nie dotyczy produktów przecenionych lub będących w promocji, nie łączy się też z innymi rabatami i promocjami, za wyjątkiem bonów rabatowych, o których mowa w § 7 pkt 6 Regulaminu.
8. Uczestnik będzie w miarę możliwości informowany przez Organizatora o zaliczeniu go do grona Uczestników posiadających Status VIP oraz o zmianach tego statusu.
9. Jeżeli Uczestnik nie dokona w okresie ostatniego roku (rozumianego jako 365 dni, zaś w przypadku roku przestępnego – 366 dni) zakupu produktów lub usług z użyciem Karty Douglas na kwotę przekraczającą 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) zł brutto i nie osiągnie tej kwoty w kolejnych 6 miesiącach, wówczas traci Status VIP i nie może korzystać z Rabatu 15%.
10. Przyznanie Statusu VIP nie łączy się z wydaniem nowej Karty Douglas.

§9.
Zakończenie uczestnictwa w programie
1. Karta Douglas przestaje być aktywna po wykreśleniu danych Uczestnika z bazy danych Organizatora. 
2. Wykreślenie danych Uczestnika (usunięcie konta Uczestnika) następuje w przypadku gdy:
a) Uczestnik wystąpił z Programu dobrowolnie,
b) Uczestnik zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych,
c) Uczestnik Programu w terminie 10 lat od dnia ostatniej transakcji z użyciem Karty Douglas nie dokonał zakupu w sieci Perfumerii należących do Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.douglas.pl,
d)  brak jest możliwości uzupełnienia niekompletnego lub nieprawidłowo wypełnionego wniosku, Uczestnik nie potwierdził rejestracji w drodze e-mail albo pomimo wezwania Organizatora nie doszło do potwierdzenia rejestracji w drodze e-mail lub uzupełnienia niekompletnego lub nieprawidłowo wypełnionego wniosku(przypadek określony w §3 pkt 9 Regulaminu),
e) Uczestnik podał we wniosku nieprawdziwe dane osobowe (w szczególności dotyczące swojego wieku w dacie składania wniosku) (przypadek określony w §3 pkt 10 Regulaminu),
f) w przypadku powtórnego ubiegania się o status Uczestnika po uprzednim wykluczeniu z Programu (przypadek określony w § 3 pkt 11 zd. 1 Regulaminu),
g) w przypadku wykluczenia Uczestnika z Programu (przypadek określony w § 3 pkt 12 Regulaminu);
h) Uczestnik usunął Konto połączone z Kartą Douglas
3. Warunkiem wystąpienia Uczestnika z Programu jest powiadomienie Organizatora. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. h) powyżej, usuniecie Konta jest tożsame z powiadomieniem Organizatora o wystąpieniu z Programu i powoduje jednoczesne wygaśniecie członkostwa w Programie i usunięcie konta Uczestnika. 
4. Wykreślenie danych Uczestnika z bazy danych Organizatora powoduje skasowanie i utratę zebranych na Koncie i niewykorzystanych punktów.
5. Wykreślenie danych Uczestnika w Programie powoduje jednoczesne usunięcie połączonego z Kartą Douglas Konta My Douglas. 

§10.
Centrum Obsługi Klienta Karty Douglas
1. Informacje dotyczące Programu, w tym informacje dotyczące salda punktowego, można otrzymać telefonicznie w Centrum Obsługi Klienta (nr infolinii 801 101 700 lub 22 330 98 98), wysyłając e-mail na adres kartadouglas@douglas.pl lub na stronach internetowych www.douglas.pl.
2. W celu zabezpieczenia interesów Uczestników, Centrum Obsługi Klienta Karty Douglas zastrzega sobie prawo do zadawania pytań w celu identyfikacji Uczestnika podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku odmowy podania informacji identyfikacyjnej, Organizator nie jest zobowiązany do spełnienia próśb domniemanego Uczestnika.

§11.
Postanowienia Końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.douglas.pl należącej do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w Perfumeriach należących do Organizatora lub na stronie internetowej www.douglas.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12.
Przetwarzanie Danych Osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Douglas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zajęczej 4, 00-351 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000051020, BDO 000142664 (dalej: „my”). Mogą się Państwo z nami skontaktować przy pomocy numeru telefonu 0 801 101 700 lub 22 330 98 98 oraz adresu e-mail: kartadouglas@douglas.pl
2. Państwa dane osobowe są nam potrzebne:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Państwem, dotyczącej Państwa udziału w Programie, w tym w szczególności w celu przesyłania Państwu bonów rabatowych o wartości 40 zł, o których mowa w §7 pkt 6 Regulaminu (podstawa – umowa);
b) w celu realizacji ciążących na nas obowiązków wynikających z prawa podatkowego, oraz rachunkowego (podstawa – przepis prawa);
c) w celu archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);
d w celach realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania sprzedawanymi przez nas markami i produktami i naszymi usługami (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);
e) w celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);
f) w celach zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, przeciwdziałania oszustwom (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);
g) by prowadzić spersonalizowane działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego, dotyczącego naszej działalności oraz oferowanych przez nas produktów i usług (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes).

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę, wówczas będziemy mogli również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przesyłania Państwu informacji i materiałów o charakterze marketingowym i promocyjnym dotyczących naszej działalności oraz oferowanych przez nas towarów lub usług (w tym bony urodzinowe, bonusy i inne dodatkowe upominki, za wyjątkiem bonów uzyskanych za zebranie odpowiedniej ilości punktów na Karcie Douglas) za pośrednictwem e-mail lub SMS/MMS, a także innych podobnych technologii, np. RCS/SMS 2.0. W przypadku prowadzenia działań marketingowych analizujemy Państwa preferencje, tak aby najlepiej dopasować komunikację marketingową do Państwa zainteresowań. Preferencje te badamy na podstawie otrzymanych od Państwa danych takich jak np. historia zakupów, czy skorzystanie z określonych usług. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych i promocyjnych zawarte zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.douglas.pl/pl/cp/helpdataprotection/help-dataprotection

Jeśli posiadają Państwo połączone konto My Douglas i Kartę Douglas, wówczas w powyżej opisanych celach będziemy wykorzystywać również Państwa dodatkowe dane pozyskane w ramach funkcjonowania połączonych kont. 

Ponadto mogą Państwo wyrazić zgodę na nagrywanie przez nas rozmów telefonicznych prowadzonych z Państwem przez Infolinię, co umożliwi nam kontrolę standardów prowadzonych rozmów z naszymi Klientami. 
3. W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:
a) naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b) podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. dostawcy narzędzi IT, firmy świadczące usługi archiwizacyjne, firmy obsługujące wysyłkę wiadomości e-mail oraz SMS, nasi doradcy, agencje reklamowe;
c) innym odbiorcom danych – firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom logistycznym, firmom pośredniczącym w płatnościach, spółkom z naszej grupy kapitałowej;
d) organom publicznym, w tym urzędom skarbowym, Policji, organom ścigania, jeżeli zajdzie taka konieczność lub przewiduje to przepis prawa.
4.Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z Państwa uczestnictwem w Programie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z tym związane, czyli przez 6 lat+1 rok od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie uczestnictwa w Programie, w tym 6 lat to możliwy okres realizacji roszczeń związanych z uczestnictwem w Programie, plus dodatkowy rok dodajemy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku kalendarzowego służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla uczestnictw w Programie kończących się w danym roku kalendarzowym. Ponadto będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres Państwa uczestnictwa w Programie oraz okres 1 roku od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie uczestnictwa w Programie. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu. W odniesieniu do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o obowiązek prawny będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu trwania tego obowiązku prawnego, np. do czasu upływu okresu przedawnienia podatkowego.
5. W związku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych posiadają Państwo:
a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody lub łączącej nas z Państwem umowy;
e) jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadacie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie te powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać:
a) drogą mailową, wysyłając e-mail na adres kartadouglas@douglas.pl;
b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Douglas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa;
c) kontaktując się telefonicznie na numer telefonu 0 801 101 700 lub 22 330 98 98.

Cofnięcie wyrażonych przez Państwa zgód marketingowych możliwe jest również w każdej Perfumerii.
Zwracając się do nas, proszę pamiętać o podaniu nam Państwa danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Państwa pytania i żądania.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do przystąpienia do Programu jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania wymaganych danych osobowych, wskazanych we wniosku zgłoszeniowym, nie będzie możliwe przystąpienie do Programu i udział w nim.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do prowadzonych przez nas działań marketingowych jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody Uczestnik nie będzie otrzymywać żadnych informacji i materiałów marketingowych i promocyjnych za pośrednictwem e-mail lub SMS/MMS, ani innych podobnych technologii, np. RCS/SMS 2.0.
7. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych w ramach serwisu douglas.pl, w tym również informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w plikach cookies oraz innych podobnych technologiach internetowych, zamieszczone zostały w regulaminie serwisu www.douglas.pl pod adresem https://www.douglas.pl/pl/cp/helptermsandconditions/help-terms-and-conditions oraz w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.douglas.pl/pl/cp/helpdataprotection/help-dataprotection
8. Ochrona danych osobowych ma dla nas duże znaczenie. Z tych m.in. względów w naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym będą mogli się Państwo skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Państwa danych osobowych na adres e-mail iodo@douglas.pl.
9. Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.